احمد آقائي ميبدي

مرجعيت سياسي در يهوديت تا قبل از پيدايش صهيونيسم

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401، ص103-120
 

نوع مقاله: پژوهشي
* محمدرضا كريمي والا/ دانشيار گروه معارف اسلامي دانشگاه قم    r.karimivala@qom.ac.ir
اميرعباس مهدوي‌فرد/ دانشيار گروه معارف اسلامي دانشگاه قم    aa.mahdavifard@qom.ac.ir
احمد آقایي ميبدي/ دكتري مدرسي معارف اسلامي دانشگاه قم    aghaiahmad@gmail.com
دريافت: 06/12/1400 ـ پذيرش: 03/05/1401

شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
103

فطري بودن قرباني و راز انحرافات آن در اديان ابتدايي

، سال دوم، شماره دوم، بهار 1390، ص 117 ـ 142
Ma'rifat-i Adyān, Vol.2. No.2, Spring 2011

احمد آقايي ميبدي*

چكيده

آيين قرباني از كهن‌ترين آيين‌هاي بيشتر اديان است. انسان‌ها در تمام ادوار كوشيده‌اند تا با تقديم هديه و قرباني به خدا يا خدايان، خشنودي آنها را جلب كرده، از خشم و غضب آنها جلوگيري كنند. منشأ قرباني در اديان، امر الهي است؛ امّا اين آيين در ادوار مختلف تاريخ، به علل گوناگون دستخوش تغيير و تحوّل‌هاي زيادي شده است. با اين حال، اين آيين در اديان مختلف،‌ داراي شباهت‌هايي است كه از آن جمله، ياد خدا و تقرّب به او در انجام قرباني‌ها است؛ چنانكه در مواردي نيز با يكديگر اختلاف دارند؛ مانند جايگاه قرباني در شريعت و آداب آن. براي تبيين بهتر، شايسته است منشأ قرباني را در طول تاريخ رديابي كنيم و ببينيم در اديان گذشته، قرباني به چه نحو بوده است؟ آيا دست تحريف، گريبانگير اين آيين مقدّس نيز شده است؟

اين نوشتار به دنبال پيدايش و پيشينة قرباني، اهداف و انگيزه‌هاي تقديم قرباني و انحرافات پديد آمده در آن است.

كليدواژه‌ها: قرباني، اديان ابتدايي، منشأ قرباني، قرباني انساني، انحرافات قرباني.

شماره مجله: 
6
شماره صفحه: 
117
محتوای تغذیه