مخلوق

بازسازی نظام الهیاتی آریوس در باب پدر، پسر و روح‌القدس

سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، پاييز 1400، ص61-76
 

نوع مقاله: پژوهشي

* ميلاد اعظمي‌مرام / استاديار گروه اديان و عرفان، دانشگاه تهران    miladazamimaram@ut.ac.ir
مجتبي زرواني / دانشيار گروه اديان و عرفان، دانشگاه تهران
قربان علمي / دانشيار اديان و عرفان، دانشگاه تهران
دريافت: 1399/5/1 ـ پذيرش: 1399/9/19

چکیده

شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
61
محتوای تغذیه