قداست

پرستشگاه در سنت زرتشتي و بودايي

 سال چهاردهم، شماره سوم، پياپي 55، تابستان 1402، ص 95-110
 

نوع مقاله: پژوهشي
* ‌سعيد گراوند/ دانشيار گروه اديان و عرفان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان     geravand_s@yahoo.com
اعظم صاحبي/ كارشناسي ارشد اديان و عرفان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان    Azam. sahebi65@yahoo.com
سمانه مظفري/ كارشناسي ارشد اديان و عرفان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان    mozafarisama95@gmail.com
دريافت: 05/01/1401 ـ پذيرش: 04/04/1401

شماره صفحه: 
95

رهبري فكري ـ معنوي «صدّيق» در مكتب حسيدي

سال دوم، شماره سوم، تابستان 1390، ص 111 ـ 136
Ma'rifat-i Adyān, Vol.2. No.3, Summer 2011

طاهره توكلي* / رقيه صولت**

چكيده

در تاريخ دين يهود سه جريان عرفاني عمده به ترتيب زماني وجود دارد: مِركبِه، قبّاله و مكتب حَسيدي. جريان عرفاني حَسيدي، در قرن هجدهم و توسط اسرائيل بَعَل شَمْ طوُوْ معروف به «بِشت» شكل گرفت. مراكز اولية حَسيديسم در اوكراين و لهستان جنوبي قرار داشت. بعدها اين نهضت سراسر اروپاي شرقي را فرا گرف

شماره مجله: 
7
شماره صفحه: 
111
محتوای تغذیه