رنج

مصائب مسيح

سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، پاييز 1400، ص77-88
 

نوع مقاله: پژوهشي
انسيه شيرخدائي / دکتري اديان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامي    khshirkhodae@gmail.com
* ابوالفضل محمودي / دانشيار گروه اديان و عرفان تطبيقي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
طاهره حاج ابراهيمي / دانشيار گروه اديان و عرفان تطبيقي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
دريافت: 1399/3/20 ـ پذيرش: 1399/8/29

شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
77

هستي‌شناسي مسئلة شر در هندو و اسلام و مواجهة آنان با استلزامات جهان‌شناختي مسئلة شر

 سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، زمستان 1400، ص33-48
 

نوع مقاله: پژوهشي
امير سام‌دليري/ دانش‌پژوه کارشناسي ارشد رشته دين‌شناسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
* سيداکبر حسيني‌ قلعه‌بهمن/ دانشيار گروه اديان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    akbar.hosseini37@yahoo.com
دريافت: 1399/9/18 ـ پذيرش: 1400/1/22

شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
33

اخلاق بودايي: مباني و ساحت‌ها

، سال دوم، شماره دوم، بهار 1390، ص 143 ـ 168
Ma'rifat-i Adyān, Vol.2. No.2, Spring 2011

مصطفي آزاديان*

چكيده

آيين بودا، آييني اخلاقي است كه دغدغه‌هاي عملي دارد تا نظري. دغدغة بودا، رهايي انسان از رنج و نيل به مقام نيروانه است. اين مقاله، پس از معرفي اجمالي آيين بودا، دربارة مباني، غايت، مراتب و قلمرو اخلاق بودايي بحث كرده و در پايان، برخي آموزه‌هاي آن را نقد و بررسي مي‌كند. مباني اخلاقي آيين بودا، عبارتند از: چهار حقيقت شريف، به اضافۀ قانون كرمه و اصل تناسخ. همة انسان‌ها نمي‌توانند به غناي كامل اخلاقي برسند؛ يك فرد بودايي بايد خود را از آز، كينه و فريب برهاند و در برخورد با ديگران، مهربان و غمخوار باشد. از ديدگاه بودا، شخص با رهايي از دلمشغولي‌هاي فردي، اجتماعي، خاموش كردن همة تمايلات و خواهش‌هاي نفساني، از رنج و تولّد مكرر در اين جهان نجات مي‌يابد و به آرامش و رستگاري ابدي مي‌رسد.

كليدواژه‌ها: رنج، تشنگي، كرمه، تناسخ، اخلاق فردي، اخلاقي اجتماعي، نيروانه.

شماره مجله: 
6
شماره صفحه: 
143
محتوای تغذیه