رؤيا

بررسي جهان هستي به‌مثابة رؤيا از ديدگاه شنکره

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، بهار 1401، ص117-134

نوع مقاله: پژوهشي

زهرا اسكندري / استاديار گروه معارف اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد داريون    eskandari66z@gmail.com
دريافت: 14/07/1399 ـ پذيرش: 16/10/1399

شماره مجله: 
50
شماره صفحه: 
177

نقد و بررسي ادبيات مكاشفه‌اي در آيين يهود

 

 

 

 

، سال اول، شماره سوم، تابستان 1389، ص 83 ـ 115

Ma'rifat-i Ādyan, Vol.1. No.3, Summer 2010

نقد و بررسي ادبيات مكاشفه‌اي در آيين يهود

عبدالحسين ابراهيمي سروعليا*/ امير خواص**

چكيده

بحث «آينده» و مباحث مربوط به آن، به ويژه فرجام‌شناسي و آخرالزمان در آيين يهود از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. با نگاهي به مكاشفه انبياي يهود در كتاب مقدس، می‌بینیم بيشتر آنان درباره آينده قوم و سرزمين يهود مكاشفه و روياهايي دارند. هدف اين پژوهش نقد و بررسي مكاشفه‌هاي انبياي يهود درباره‌ آينده آنان و اورشليم و نجات آن قوم در آخرالزمان بر اساس متون مقدس است. ادبيات مكاشفه‌اي در ميان قوم يهود از اهميت والايي برخوردار است؛ زيرا هم‌اكنون فرقه‌هايي از يهود با مهم دانستن اين موضوع، درصدد تشكيل دولت و قوم بزرگ يهود هستند. پس از تعريف واژگان مرتبط، به برخي از مكاشفه‌هاي انبياي يهود و نوع مكاشفه آنان و پيش‌گويي سرنوشت بد يا آينده خوب قوم يهود اشاره شده است.

كليد واژه: مكاشفه، وحي، الهام، رؤيا، فرجام‌شناسي، پيش‌گويي، آيين يهود.

شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
83
محتوای تغذیه