هنر

ردپاي انديشه‌هاي بودايي در انگاره‌ها و آثار فرهنگي عصر ايلخانان

 سال چهاردهم، شماره سوم، پياپي 55، تابستان 1402، ص 77-94
 

نوع مقاله: پژوهشي
* امير فرحزادي/ مربي و عضو هيأت علمي گروه تاريخ دانشكده علوم انساني دانشگاه پيام نور تهران ايران     amirfarahzadi110@gmail.com
سيداحمد عقيلي/ دانشيار گروه تاريخ دانشكده علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان    aghili@lihu.usb.ac.ir
دريافت: 21/12/1400 ـ پذيرش: 21/03/1401
چکيده

شماره صفحه: 
77

نقش هنر و جايگاه هنرمند در شهر خداي آگوستين

سال نهم، شماره چهارم، پياپي 36، پاييز 1397

علي رازي‌زاده / دانشجوي دكتري حكمت هنرهاي ديني، دانشگاه اديان و مذاهب    Razizadeh@gmail.com
دريافت: 10/12/1395 ـ پذيرش: 28/05/1396
چکیده
آگوستین، نخستین متفکر سنت مسیحی است که توجه ویژه‌ای به هنر و زیبایی نشان داد و اقدام به تدوین نظامی جامع در این حوزه کرد که بعدها تأثیر شگرفی بر اندیشمندان پس از خود، به‌ویژه در قرون وسطی گذاشت. اهتمام ویژۀ او به هنر و زیبایی، در کنار وفاداری کامل او به آموزه‌های مسیحی، که نمود کامل آن در کتاب شهر خدا و دفاع از کیان مسیحیت و تقسیم انسان‌ها براساس باورهایشان، به حضور در شهر خدا و شهر زمین تبلور یافت، این مسئله را پیش‌روی محقق قرار می‌دهد که آگوستین چه جایگاهی برای هنرمند در کتاب شهر خدای خود داشت. بدين منظور، اين پژوهش با رويكرد تحليلي و بررسي اسنادي، ضمن توجه به باور عمیق آگوستین به آموزه‌های مسیحی، به بررسی اندیشه‌های او دربارۀ زیبایی پرداخته و تلاش مي‌كند دیدگاه او نسبت به انواع هنرها را تبیین كند و بر اساس تلقی آگوستین از انواع هنرها، جایگاه هنرمند در نظام فکری ارائه‌شده در کتاب شهر خدا معرفی می‌گردد.
کلیدواژه‌ها: آگوستین، شهر خدا، زیبایی، هنر، هنرمند.


شماره مجله: 
36
شماره صفحه: 
79
محتوای تغذیه