لیست داوران

 

نام

نام خانوادگي

وابستگي سازماني

رتبه علمي

ايميل

سيداكبر

حسيني قلعه بهمن

گروه اديان مؤسسه

دانشيار

akbar.hosseini37@yahoo.com

امير

خواص

گروه اديان مؤسسه

دانشيار

sajed1362@yahoo.com

سيدابراهيم

حسيني

مؤسسه

استاديار

sehoseini@hotmail.com

علي

موحديان عطار

دانشگاه تهران، (پرديس قم)

استاديار

Dr.Movahedian@ut.ac.ir

محمد

جعفري

گروه كلام مؤسسه   

دانشيار

mjafari125@yahoo.com

جواد

باغباني آراني

 

استاديار

Arani@Qabas.net

محمدحسين

طاهري آكردي

گروه اديان

استاديار

Taheri-akerdi@iki.ac.ir

جعفر

احمدي

اديان و عرفان    

دانشجوي دكترا

Jafarahmadi@iki.ac.ir

صفدر

الهي راد

مؤسسه

استاديار

elahi8@yahoo.com

محمد

نقيب زاده

موسسه امام خميني

استاديار

mn@qabas.net

مرتضي

صانعي

مؤسسه

استاديار

sanei@qabas.net

سيدعلي

حسني

اديان و عرفان،
موسسه امام خميني

دانشيار

seyedAli5@Gmail.com

عبدالحسين

مشكاني

فلسفه علوم اجتماعي مؤسسه   

دانشجوي كارشناسي ارشد

Kalameyar@Yahoo.com

احمدحسين

شريفي

  

استاد

sharifi1738@yahoo.com

حسين

نقوي

گروه اديان مؤسسه   

استاديار

SADEQNAQAVI@YAHOO.COM

سوسن

آل رسول

آزاد اسلامي واحد كرح

استاد

s_alerasoul@kiau.ac.ir

محمد

فولادي وندا

مؤسسه-

دانشيار

fooladi@iki.ac.ir

محمدرسول

ايماني خوشخو

اديان و عرفان ،    

دانشجوي دكترا

mrasool.imanik@gmail.com

مصطفي

آزاديان

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

مربي

mustafaazadian@gmail.com

عليرضا

كرماني

گروه عرفان مؤسسه

دانشيار

Kermania59@yahoo.com

سيدمصطفي

حسيني

كلام موسسه   

دانشجوي دكترا

hseedmostafa@yahoo.com

محمدحسين

جعفري

اديان و عرفان مؤسسه   

دانشجوي دكترا

hosinjafari77@Yahoo.com

حسن

صفايي

اديان ابراهيمي موسسه

دانشجوي دكترا

 

مريم

اميني

دانشگاه تهران

استاديار

aminimar@gmail.com

حسن

دين پناه

اديان مؤسسه   

دانشجوي دكترا

hasandinpanah@gmail.com

سيدلطف الله

جلالي

 

دانشجوي دكترا

sL.jalali@yahoo.com

محمدجواد

نيك دل

دين شناسي موسسه

دانشجوي دكترا

Mjnicdel@yahoo.com

رسول

حسن زاده

دانشگاه قرآن و حديث

كارشناس ارشد

rh.hasanzadeh@gmail.com

سيد مرتضي

ميرتبار

دكتري مطالعات تطبيقي اديان دانشگاه اديان و مذاهب قم

دانشجوي دكترا

smmb_110@yahoo.com

حامد

حسينيان

فلسفه دين مؤسسه   

دكتري

Safir.Shahed@Gmail.com

سيدمحمد

حاجتي شوركي

اديان / مؤسسه

دانشجوي دكترا

Hajati65@chmail.ir

رضا

نوروزي

مدرسي معارف دانشگاه تهران

استاديار

r.nourouzy@yahoo.com

ليلا

هوشنگي

دانشگاه الزهرا

دانشيار

lhoosh@alzahra.ac.ir

شيدا

رياضي هروي

دانشگاه شيراز

دانشجوي كارشناسي ارشد

Sriazi.heravi@yahoo.com

سيد غلام عباس

موسوي مقدم

كلام, موسسه امام خميني

كارشناس ارشد

mousavi253@yahoo.com

محمدرضا

اسدي

اديان و عرفان مؤسسه

دانشجوي دكترا

reza.shaer@gmail.com

اكرم

ناصري

تاريخ بيرجند

مربي

akram_naseri@yahoo.com

ياسر

ابوزاده گتابي

اديان و عرفان

دانشجوي دكترا

y.a.g@chmail.ir

محمدرضا

جباري

گروه تاريخ

دانشيار

jabbari38@yahoo.com

سيدمحمدحسن

صالح

اديان و عرفان مؤسسه   

دانشجوي دكترا

m.hasansaleh2010@gmail.com

مصطفي

صادقي

گروه تاريخ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

استاديار

sadeqi48@yahoo.com

سيد صادق

ميرستاري

اديان و عرفان مؤسسه   

دانشجوي دكترا