اهداف و چشم‌انداز

اهداف و چشم‌انداز

معرفت اديان فصل‏نامه‏اي علمي ـ پژوهشي در زمينه مطالعات ادياني است. قلمرو مسائل اين نشريه، مطالعات ادياني است كه حوزه‌هاي گوناگوني زير را شامل مي‌شود:

1. تاريخ اديان؛ بررسي ماهيت، ظهور، رشد و بالندگي، تطورات و حتي گاه افول اديان و ارائه نظريات و تحليل‌هاي علمي در اين زمينه‌ها؛

2. جغرافياي تاريخي اديان؛ نگاه محققانه به محدودة جغرافيايي اديان در طول تاريخ و قبض و بسط آنها در نواحي مختلف عالم؛

3. منابع حجيت در اديان؛ بررسي تحليلي و نقد متون مقدس اديان و اينكه هر ديني آموزه‌ها، آداب و رسوم، اخلاق و حتي شعائر خود را از چه منابعي به‌دست مي‌آورد؛

4. اعتقادات؛ بررسي، تحليل و نقد آموزه‌هاي اعتقادي اديان در سه شاخة مبدأشناسي يا نگاه به حقيقت غايي، جهان‌شناسي(و در درون آن انسان‌شناسي) و فرجام‌شناسي(فردي و جهاني)؛

5. شعائر، احكام و اخلاقيات؛ بررسي تحليلي و نظريه‌پردازي در ريشة شعائر ديني، تبيين ملاكات احكام عملي و نيز تبيين نظام اخلاقي، به‌ويژه هدف اخلاقي بودن و يا ملاك اخلاقي بودن اعمال؛

6. مطالعات تطبيقي در عرصه‌هاي پنج گانه فوق و ارائه نظريات تحليلي در اين عرصه.