ارزیابی تحلیلی روش کلیسای کاتولیک در بسط عدالت اجتماعی

* محمدرضا اسدي / دكتري اديان و عرفان، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    reza.shaer@gmail.com
سيدعلي حسني / دانشيار گروه اديان و عرفان، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 23/09/1398 ـ پذيرش: 11/02/1399
چکیده
کلیسای کاتولیک با ادعای اصالت، جامعيت و مرجعيت، توانسته است قلمرو اجتماعی وسيعي در جهان امروز براي خود تدارك ببیند. روش این کلیسا برای بسط عدالت اجتماعی چیست و این روش تا چه اندازه مي‌تواند کارآمد تلقی شود؟ هدف اين مقاله، یافتن ابعاد مثبت و منفی روش کلیسای کاتولیک در زمینۀ بسط عدالت اجتماعی از راه ارزیابی تحلیلی آن است. مقالۀ پیش‌رو با معرفی و ارزیابی روش کاتولیک در این زمینه، با شيوة توصيفي‌تحليلي نشان خواهد داد كه اگرچه ضرورت بسط عدالت اجتماعي در مسيحيت کاتولیک مورد توجه قرار گرفته و سنت كاتوليك، به‌ويژه از شوراي واتيكاني دوم، گام‌هاي مثبتي براي كمك به برقراري عدالت اجتماعي برداشته است، اما وجود برخی چالش‌ها و فقدان دستوراتي مشخص در این فرقۀ مسیحی براي مبارزۀ عملی با ظلم‌هاي اجتماعي، ارائة نظامی منسجم و موفق براي اجراي عدالت اجتماعي را با مشكل مواجه كرده است.
كليدواژه‌ها: ظلم، عدالت، عدالت اجتماعي، مسيحيت، كليساي كاتوليك، بسط، روش.
 


 

شماره مجله: 
45
شماره صفحه: 
63