الهيات

نقد و بررسي قرائت فمينيستي از الهيات مسيحي

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 26، بـهار 1395

سيدعلي حسني/ استاديار گروه اديان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                          seyedAli5@Gmail.com

دريافت: 17/11/1394 ـ پذيرش: 18/3/1395

 

چکيده

الهيات فمينيستي، شاخهاي از الهيات مسيحي است که در واکنش به برخورد تبعيضآميز الهيات سنتي مسيحي، نسبت به زنان شکل گرفته و با ارائه قرائت فمينيستي از الهيات مسيحي، تغييرات اساسي در آن ايجاد کرده است. اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي، علاوه بر بيان تاريخچه، عوامل شکل گيري و ويژگي هاي الهيات فمينيستي، به تبيين آموزه هاي اصلي مسيحيت بر اساس اين مکتب الهياتي مي پردازد. يافته ها حکايت از آن دارد که الهيات فمينيستي، به علت تأثيرپذيري شديد از جنبش فمينيستي و اقتضائات عصر جديد، به مسيري سوق يافت که هيچ گاه پيشگامان الهيات فمينيستي، تصوري از آن نداشته و شايد هم راضي به آن نبوده اند.

کليدواژه ها: الهيات، فمينيست، الهيات فمينيست، جنبش فمينيستي، آموزهاي فمينيستي.

شماره مجله: 
26
شماره صفحه: 
101

بررسي ساختار و كاركرد دانش الهيات

، سال دوم، شماره دوم، بهار 1390، ص 27 ـ 42
Ma'rifat-i Adyān, Vol.2. No.2, Spring 2011

همايون همّتي*

چكيده

اين مقاله به اختصار به پرسش «رابطة ايمان و عقل» و «رابطة دين و فلسفه» پاسخ مي‌دهد. بحث از روش‌شناسي الهيات و نيز چگونگي ارتباط اين دانش با «علم مدرن» و نيز رابطه بين آن و فرهنگ از ديگر مباحث اين مقاله است.

الهيات دانشي هنجاري است كه نياز به تعامل با همه علوم انساني ـ اجتماعي و حتي تجربي دارد. و مبتني بر عقلانيت است. با بهره‌گيري از روش‌هاي متنوّع استدلال، به «توجيه معرفتي» گزاره‌هاي ديني مي‌پردازد. اين مقاله، ضمن شناساندن ماهيت عقلاني الهيات به منزلة يك دانش متمايز و مستقل، به كاركردها و پيوندهاي آن با فرهنگ جامعه و جايگاه و ضرورت آن پرداخته تا معلوم گردد كه وجود اين دانش پاسخگوي چه نيازي است و چرا تقريباً در بستر همه اديان چنين دانشي رشد يافته است. امروز نيز در متن همه سنن ديني حضور دارد.

كليدواژه‌ها: الهيات، كلام جديد، فيدئيسم، ايمان، فهم، عصري بودن، فرهنگ.

شماره مجله: 
6
شماره صفحه: 
27
محتوای تغذیه