شر

هستي‌شناسي مسئلة شر در هندو و اسلام و مواجهة آنان با استلزامات جهان‌شناختي مسئلة شر

 سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، زمستان 1400، ص33-48
 

نوع مقاله: پژوهشي
امير سام‌دليري/ دانش‌پژوه کارشناسي ارشد رشته دين‌شناسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
* سيداکبر حسيني‌ قلعه‌بهمن/ دانشيار گروه اديان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    akbar.hosseini37@yahoo.com
دريافت: 1399/9/18 ـ پذيرش: 1400/1/22

شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
33
محتوای تغذیه