سنت

تحليل چرايي بدعت‌آميز بودن جنبش بگينها در مسيحيت

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

فاطمه كيائي / استاديار اديان و عرفان تطبیقی، گروه معارف اسلامی دانشگاه پيام نور، ايران                    ft.kiaei@gmail.com

دريافت: 21/12/1395 ـ پذيرش: 15/06/1396

شماره مجله: 
33
شماره صفحه: 
77

حجیت منابع الهیات مسیحی: مبنا و گستره

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

محمد حقانی فضل / دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی اديان دانشگاه ادیان و مذاهب                      mohamadhaghani@gmail.com

شماره مجله: 
33
شماره صفحه: 
21

نقد ديدگاه سنت گرايان در باب هنر سنتي، هنر مقدس و هنر ديني

سال ششم، شماره سوم، پياپي 23، تابستان 1394

جواد امين خندقي / دانشجوي دكتري حكمت هنر ديني دانشگاه اديان و مذاهب                            a.khandaqi@gmail.com

سيدرضي موسوي گيلاني / استاديار دانشگاه اديان و مذاهب

دريافت: 6/2/1394 ـ پذيرش: 12/7/1394

چكيده

به يك اعتبار، «سنت گرايي» همزاد تاريخ بشر است؛ زيرا طبق ادعاي سنت گرايان، همة سنت هاي بزرگ جهان منشأ مشترك دارند. يكي از موضوعات مهم مورد بحث سنت گرايان در ديدگاه خود در باب هنر كه به آن مي پردازند، تعريف و تبيين مفاهيمي همچون «هنر سنتي»، «هنر مقدس» و «هنر ديني» است. بررسي اين مفاهيم در فهم نظرية سنت گرايان در باب هنر، اهميت بسزايي دارد. اين مقاله با روش گردآوري اسنادي و تحليل محتوا، پس از تبيين اين مفاهيم، آنها را به نقد مي كشد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه هنر مقدس، بخشي از هنر سنتي است كه با مناسك دين، به طور مستقيم در ارتباط است، اما هنر ديني به واسطة اختلاف در صورت، در زمرة هنر سنتي قرار نمي گيرد. ديدگاه سنت گرايي در باب هنرهاي سنتي، مقدس و ديني، با انتقادهايي روبه رو است كه نه تنها نظرية هنر سنت گرايان را با مشكل مواجه مي سازد، بلكه بيانگر مخدوش بودن برخي از مباني نظري ايشان است.

كليدواژه ها: هنر سنتي، هنر مقدس، هنر ديني، سنت گرايي، سنت.


شماره مجله: 
23
شماره صفحه: 
107

بررسي تطبيقي «سنّت امداد» در قرآن كريم و عهد عتيق

سال چهارم، شماره اول زمستان، 1391، ص 45 ـ 66
Ma'rifat-i Adyān, Vol.4. No.1, Winter 2013

حسن صفايي* / سيد اكبر حسيني قلعه‌بهمن**

چكيده

بخش عمده‌اي از امدادهاي غيبي خداوند در قرآن كريم، مربوط به امت‌هاي پيشين و پيروان اديان گذشته است. در اين ميان آياتي كه دربارة بني‌اسرائيل يا قوم موسي(ع) نازل شده، از ساير امّت‌ها بيشتر به چشم مي‌خورد. بحث «امداد» از ديدگاه قرآن كريم در بعضي موارد به لحاظ نوع، شرايط و كاركردها، با عهد عتيق مشابهت دارد. امدادهاي خداوند هنگام خروج از مصر و ياري يهوه در بيابان و اعطاي انواع نعمت‌هاي درخواستي از سوي پروردگار در قرآن كريم هم مطرح است. هرچند در برخي موضوعات، بين قرآن كريم و عهد عتيق اختلاف وجود دارد. در قرآن كريم از تعهّد خداوند مبني بر اعطاي سرزمين، به ذرية ابراهيم(ع)، از طريق اسحاق(ع) و يعقوب(ع)، آن‌گونه كه در عهد عتيق به آن اشاره شده است، سخني به ميان نمي‌آيد. همچنين دادن سرزمين موعود به بني‌اسرائيل به‌طور مطلق مطرح نيست، بلكه منوط به عدم تخلف از دستورات الهي است. آنچه كه از آيات قرآن كريم استفاده مي‌شود، رهايي قوم بني‌اسرائيل از بندگي و اسارت فرعون و وراثت زمين در جهت عبادت آزادانه خداي متعال است. برخي ديگر از انواع امدادها، مربوط به جامعة مسلمانان در صدر اسلام است.
اين مقاله، ضمن اشاره به تفاوت‌ها و شباهت‌هاي موجود در اين زمينه، ويژگي‌هاي امدادهاي غيبي در قرآن كريم و عهد عتيق را از نظر مفهوم، انواع، شرايط و كاركردها بررسي مي‌كند.
كليدواژه‌ها: سنت، امداد غيبي، امداد خاص، قرآن كريم، عهد عتيق، بني‌‌اسرائيل

شماره مجله: 
13
شماره صفحه: 
45
محتوای تغذیه