شيعه

مؤلفه‌هاي حقيقت دعا از نظر شيعه و كاتوليك؛ وجوه شباهت و افتراق

سال دهم، شماره دوم، پياپي 38، بهار 1398

مهاجر مهدوي‌راد / کارشناس ارشد اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    ali1945reza@gmail.com
سيد علي حسني / دانشيار گروه اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 05/11/1396 ـ پذيرش: 07/04/1397
چکیده
«دعا» در شیعه و کاتولیک جایگاه ویژه‌ای دارد؛ دعا در شیعه، به‌عنوان عبادت و مخّ عبادت تلقی شده و در کاتولیک، به‌عنوان حامل سرّ فصح است. اين مقاله با رويکرد تحليلي و مقايسه‌اي، درصدد بررسي مقايسه‌اي مؤلفه‌های حقیقت دعا در این دو مذهب و بيان وجوه تشابه و تمایز آن دو است. روی‌آوری به خدا و طلب، دو مقولة «اصلی» و توجه قلب، فطری بودن مطلوب و عبودیت، ازجمله مؤلفه‌های «مکمل» حقیقت دعا در شیعه است. صعود ذهن به‌سوی خدا و طلب، دو مؤلفه «اصلی» و حامل سرّ فصح، حرکت محبت، الهام روح‌القدس، از جمله مؤلفه‌های «مکمل» حقیقت دعا در کاتولیک است. می‌توان گفت: در مؤلفه‌های اصلی، حقیقت دعا میان شیعه و کاتولیک، نوعی همپوشانی وجود دارد. توجه قلبی، روی‌آوری به خدا، شاهد دیدن خدا، از جمله مؤلفه‌های «مکمل» مشترک حقیقت شیعی و کاتولیکی هستند. ابتنای دعای شیعی بر توحید محض و دعای کاتولیک بر تثلیث، محوریت دعای کاتولیک بر محبت و تأکید دعای شیعی بر خوف و رجاء، مسئله الهام‌کنندگی دعا، توسط روح‌القدس و پاسخ ایمان بودن دعا، از جمله وجوه افتراق مؤلفه‌های «مکمل» حقیقت دعای شیعی و کاتولیک است.
كليدواژه‌ها: مؤلفه‌های دعا، حقیقت دعا، شیعه، کاتولیک.


شماره مجله: 
38
شماره صفحه: 
7

گستره آيين هاي مقدس، شعائر و نمادهاي ديني شيعه و كاتوليك؛ بررسي مقايسه اي

سال هفتم، شماره سوم، پياپي 27، تابستان 1395

حسين اربابي/ دانشجوی دکتری فلسفه و کلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم                hossein.arbabi@yahoo.com

محمد فولادي / استاديار گروه جامعه شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                             fooladi@iki.ac.ir

دريافت: 25/01/1395 ـ پذيرش: 23/06/1395

چكيده

شيعه و كاتوليك به عنوان دو مذهب كليدي در اسلام و مسيحيت، به طور خاص در حوزه آيين هاي مقدس، نمادها و شعائر ديني از شباهت‏هاي قابل توجهي برخوردارند. بيان اين مهم مي‏تواند زمينه گفت وگوي ادياني و هم‏گرايي ميان آنها را فراهم سازد. اين پژوهش با اين هدف و با رويكرد توصيفي- تحليلي، گستره آيين هاي مذهبي، شعائر و نمادهاي ديني شيعه و كاتوليك را مقايسه نموده، در بررسي مقايسه اي اشتراكات و تمايزات آنها را برجسته نموده است. از جمله اشتراكات آنها اين است كه هريك بر اين مسئله اذعان دارند كه شعائر ديني منحصر در امور منصوص نمي شود. بر اين اساس، عرف متدينان مجاز هستند كه با حفظ شرايط، شعائر ديني را به غير موارد منصوص سرايت دهند. همچنين هر دوي آنها در دين خود، با گرايش‏هاي مخالفي روبه رو هستند كه هرگونه دخالت عرف در حوزه، مناسك و شعائر را مصداق بدعت مي‏شمارند. با وجود چنين اشتراكاتي، تمايزاتي نيز در اين عرصه ميان آن دو مذهب وجود دارد: از جمله اينكه شعائر منصوص كاتوليك بسيار اندك و ناچيز است. ازاين رو، هرگز قابل مقايسه با شعائر منصوص شيعه نيست. اين امر، بيش از هر چيز بيانگر جايگاه ويژه شعائر و مناسك ديني نزد شيعه و حاكي از وثاقت حداكثري آن است.

كليدواژه ها: شعائر ديني، شيعه، كاتوليك، آيين هاي مقدس، شعائر نوظهور، بدعت.

 

 

شماره مجله: 
27
شماره صفحه: 
25

جايگاه زيارت در آيين كاتوليك و مذهب شيعه؛ بررسي و مقايسه

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، زمستان 1394

محمد فولادي / استادیار گروه جامعه‌شناسی مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمینی ره                              Fooladi@iki.ac.ir

شماره مجله: 
25
شماره صفحه: 
7

مقايسه صلح پايدار در انديشة انسان‌محور كانت و صلح عادلانه در انديشة متفكران شيعي

سال دوم، شماره چهارم، پاييز 1390، ص 117 ـ 146

Ma'rifat-i Adyān, Vol.2. No.4, Fall 2011

معصومه‌سادات ميرمحمدي*

چكيده

«صلح» به عنوان يكي از بنيادي‌ترين نيازهاي بشر در طول تاريخ، همواره كانون‌ توجه و معركه آراي فيلسوفان و متفكران بوده است. يكي از طرح‌هايي كه بر پايه انسان‌محوري‌ محض در عصر مدرنيته مطرح شد و محرك بسياري از گام‌هاي آغازين در عرصه صلح بين‌الملل تلقي گرديد، طرح «صلح پايدار» كانت است. اما از بررسي گفتمان مبتني بر انديشه شيعه، كه مقصد نظام هستي را در پرتو آموزه‌هاي شريعت اسلام و احكام الهي ترسيم مي‌كند، رويكردي خاص نسبت به صلح استنباط مي‌شود كه در محور آن، انسان عاقل دين‌محور است كه آن را «صلح عادلانه» مي‌ناميم. اين مقاله به مقايسه دو رويكرد، يعني رويكرد لائيك كانت به صلح پايدار، كه مبتني بر الزامات عقلي و اخلاقي است و رويكرد متفكران شيعه به صلح عادلانه، كه مبناي صلح را تأمين عدالت مي‌داند، مي‌پردازد. رويكرد اخير، به دليل ريشه‌يابي علل تحقق صلح و ارائه طرحي جامع در زمينه بسترسازي براي صلح، از كارآمدي بيش‌تر و چشم‌اندازي روشن‌تر برخوردار است.

كليدواژه‌ها: صلح پايدار، كانت، صلح عادلانه، شيعه، عدالت اجتماعي و سياسي، عدالت اقتصادي.

شماره مجله: 
8
شماره صفحه: 
117
محتوای تغذیه