الهام

مفهوم شبد در گورو گْرَﻧﺘﻬ صاحب و وحي يا كلام الله در قرآن كريم

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، زمستان 1394

پروانه تقي خاني / کارشناس ارشد اديان غيرابراهيمي دانشگاه اديان مذاهب                          lilipot_1990@yahoo.com

سيدمحمد روحاني / دكتري فقه و معارف گرایش کلام اسلامی جامعه المصطفی         mohammadrohani59@yahoo.com

دريافت: 16/6/1394 ـ پذيرش: 11/12/1394

چكيده

وحي الهي، يكي از منابع مهم اديان و آيين هاي مختلف جهان مي باشد. آئين ﺳﻴﻜْﻬ  نيز بر اين موضوع تأكيد داشته و با مفهوم شبد از وحي سخن گفته است. با وجود اين مطالب، وحي در قرآن كريم و شبد در گرو گرنته صاحب، شباهت و تفاوت هايي دارند. شبد به هيچ وجه در وزان وحي الهي در اسلام نبوده و اساساً با رسالت پيامبر اسلام صلی الله علیه السلام قابل مقايسه نيست. ساده ترين موضوع در وحي متجلي در قرآن ناتواني ديگران در آوردن مثل آن است و البته وعده حفظ و نگه داري قرآن كريم توسط خداوند نيز تفاوتي اساسي در اين ميان است.

كليدواژه ها: شبد، باني، وحي، قرآن كريم، گورو، نبي، الهام، گورو گْرَﻧﺘﻬ  صاحب.

 

شماره مجله: 
25
شماره صفحه: 
51

عوامل و معيارهاي قانوني سازي عهد جديد

سال ششم، شماره سوم، پياپي 23، تابستان 1394

وحيد ستارزاده / دانشجوی دکتري الهيات مسيحي دانشگاه ادیان و مذاهب                         Vahid.Sattar66@Gmail.com

احمدرضا مفتاح / استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب                                                             meftah555@gmail.com

دريافت: 12/4/1394 ـ پذيرش: 25/8/1394

چكيده

مسيحيان اوليه جز كتاب مقدس يهودي، كتاب مقدس ديگري نداشتند. رسولان و آباي رسول، براي تبيين سيرة حضرت عيسي و باورهاي اوليه مسيحي، دست به نگارش زدند. هرچند آنان اين نوشته ها را به عنوان متن مقدس ننوشتند، اما به مرور اعتبار و قداست پيدا كردند. اختلاف نظر در برخي نوشته ها و ظهور نوشته هاي گنوسي، موجب پديد آمدن نزاع هاي الهياتي شد و كليسا را بر آن داشت تا كتاب هاي رسمي و قانوني را معلوم كند. در روند قانوني سازي، نوشته هاي معتبر و رسولي از نوشته هاي غيرمعتبر يا غيررسولي جدا شدند و كليسا با به كارگيري برخي معيارها، كتاب هاي رسمي يا قانوني عهد جديد را مشخص كرد. اين پژوهش برآن است تا با استفاده از روش تحليل تاريخي، علاوه بر بررسي عوامل و زمينه هاي قانوني سازي، معيارهاي قانوني سازي را بررسي كند. معيارهاي قانوني سازي عبارتند از: سنت رسولي، راست كيشي، قدمت، مورد استفاده قرار گرفتن، سازگاري با باورهاي رايج كليسا و الهام.

كليدواژه ها: قانوني سازي، عهد جديد، سنت رسولي، راست كيشي، بدعت، گنوسي ها، الهام.

شماره مجله: 
23
شماره صفحه: 
85

نقد و بررسي ادبيات مكاشفه‌اي در آيين يهود

 

 

 

 

، سال اول، شماره سوم، تابستان 1389، ص 83 ـ 115

Ma'rifat-i Ādyan, Vol.1. No.3, Summer 2010

نقد و بررسي ادبيات مكاشفه‌اي در آيين يهود

عبدالحسين ابراهيمي سروعليا*/ امير خواص**

چكيده

بحث «آينده» و مباحث مربوط به آن، به ويژه فرجام‌شناسي و آخرالزمان در آيين يهود از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. با نگاهي به مكاشفه انبياي يهود در كتاب مقدس، می‌بینیم بيشتر آنان درباره آينده قوم و سرزمين يهود مكاشفه و روياهايي دارند. هدف اين پژوهش نقد و بررسي مكاشفه‌هاي انبياي يهود درباره‌ آينده آنان و اورشليم و نجات آن قوم در آخرالزمان بر اساس متون مقدس است. ادبيات مكاشفه‌اي در ميان قوم يهود از اهميت والايي برخوردار است؛ زيرا هم‌اكنون فرقه‌هايي از يهود با مهم دانستن اين موضوع، درصدد تشكيل دولت و قوم بزرگ يهود هستند. پس از تعريف واژگان مرتبط، به برخي از مكاشفه‌هاي انبياي يهود و نوع مكاشفه آنان و پيش‌گويي سرنوشت بد يا آينده خوب قوم يهود اشاره شده است.

كليد واژه: مكاشفه، وحي، الهام، رؤيا، فرجام‌شناسي، پيش‌گويي، آيين يهود.

شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
83
محتوای تغذیه