هندوئيسم

هستي‌شناسي مسئلة شر در هندو و اسلام و مواجهة آنان با استلزامات جهان‌شناختي مسئلة شر

 سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، زمستان 1400، ص33-48
 

نوع مقاله: پژوهشي
امير سام‌دليري/ دانش‌پژوه کارشناسي ارشد رشته دين‌شناسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
* سيداکبر حسيني‌ قلعه‌بهمن/ دانشيار گروه اديان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    akbar.hosseini37@yahoo.com
دريافت: 1399/9/18 ـ پذيرش: 1400/1/22

شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
33

بررسي مهم‌ترين مؤلّفه‌هاي جهان‌بيني هندويي در متون پورانه‌اي

، سال اول، شماره چهارم، پاييز 1389، ص 165 ـ 187

Ma'rifat-i Adyān, Vol.1. No.4, Fall 2010

محمدرسول ايماني*

چكيده

پورانه‌ها، كه در دسته‌بندي كلاسيك متون هندويي در گروه متون سْمِرتي(غير مُنزَل) جاي داده دارند، از جمله تأثيرگذارترين متون هندويي در شكل‌دهي هندسه ی فكري و نظام الاهياتي هندوئيسم متأخر و معاصر به شمار مي‌روند. پورانه‌ها با نگاهي وحدت وجودي به جهان و با قرار دادن موجودات در سلسله مراتب تجلّيات برهمن، خدايان متكثّر هندويي را در يك نظام الاهياتي واحد مي‌گنجاند و به كاركردهاي متنوّع خداياني كه تا آن‌زمان در ارتباطي نامشخّص با هم به سر مي‌بردند، انسجام مي‌بخشد. همچنين پورانه‌ها، با ارائه طرحي از مراحل و مراتب خلقت، كه موجودات بر اساس شدّت و ضعفِ معرفت، در يك سلسله طولي قرار دارند، خلقت انسان را در مراحل پاياني و تأمين كننده ی هدف نهايي برهمن از خلق كائنات معرّفي كرده و بدين وسيله، نقشي محوري براي او در نظام هستي رقم مي‌زند. اين نوشتار، تلاشي در جهت جهان‌بيني هندويي، با تكيه بر آموزه‌ها و تعاليم پورانه‌اي، در سه حوزه ی خداشناسي، جهان‌شناسي، انسان‌شناسي و نجات‌شناسي مي‌باشد.

كليد واژه‌ها: هندوئيسم، متون هندويي، پورانه‌ها، حقيقت غايي، جهان، انسان، نجات.

شماره مجله: 
4
شماره صفحه: 
165
محتوای تغذیه