كليسا

تأملي بر رويكردهاي فرهنگي ـ اجتماعي پنطيكاستي‌ها در حوزه تبشير

سال نهم، شماره چهارم، پياپي 36، پاييز 1397

ياسر ابوزاده گتابي / دانشجوي دكتري اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    y.a.g@chmail.ir
سيدعلي حسني / دانشیار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 24/12/1395 ـ پذيرش: 02/05/1396
چکیده
جنبش پنطیکاستی، که در اوائل قرن بیستم و با تأکید بر مسئله بازگشت قریب‌الوقوع مسیح پا به عرصه وجود نهاد، در ابتدا، تمرکز خود را بر تبشیر مسیحیت و جذب حداکثری وقف کرد. اما با گذشت چند دهه و عدم ظهور مجدد مسیح، رویکردهای تبشیری خود را به مسائل این جهانی، فرهنگی ـ اجتماعی معطوف کرد. توجه به امر کلیساسازی، بومی‌سازی کلیساها و رهبری آنها و سیاق‌گرایی فرهنگی، از عمده رویکردهای فرهنگی و توجه به اقشار ضعیف جامعه در کنار توجه به جوانان و مسئله رهبری آنها در کلیساها، تبلیغات شهری و خیابانی و همچنین، مشارکت در امور عام‌المنفعه، از مهم‌ترین رویکردهای اجتماعی پنطیکاستی‌ها محسوب می‌شود. این پژوهش، با بررسی منابع مکتوب پنطیکاستی در پی آن است، تا پس از معرفی عمده رویکردهای فرهنگی ـ اجتماعی پنطیکاستی‌ها در حوزه تبشیر، با روش تحلیل داده‌ها، ثابت کند که مقوله کلیساسازی و رهبری در میان پنطیکاستی‌ها، با چالش‌هایی روبرو بوده، توجه نکردن به نخبگان جوامع، از مهم‌ترین اشکالات این رویکرد محسوب می‌شود.
کلیدواژه‌ها: جنبش پنطیکاستی، کلیسا، تبشیر، بومی‌سازی، سیاق گرایی، رویکردهای فرهنگی، رویکردهای اجتماعی.


شماره مجله: 
36
شماره صفحه: 
93

تحليل چرايي بدعت‌آميز بودن جنبش بگينها در مسيحيت

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

فاطمه كيائي / استاديار اديان و عرفان تطبیقی، گروه معارف اسلامی دانشگاه پيام نور، ايران                    ft.kiaei@gmail.com

دريافت: 21/12/1395 ـ پذيرش: 15/06/1396

شماره مجله: 
33
شماره صفحه: 
77

تأملي بر رويكرد تبشيركاتوليكي در جوامع اسلامي

سال چهارم، شماره دوم، پياپي 14، بهار 1392، ص 97 ـ 113

مرتضي صانعي / استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) sanei@qabas.net

دريافت: 5/ 7/ 1392 ـ پذيرش: 20/ 11/ 1392

چکيده

از زمان ظهور اسلام، مسيحيت فعاليت تبشيري خود را نسبت به مسلمانان، در اشكال متفاوتي انجام داده است. در اين زمينه، مي‌توان به رويکرد انفعالي، هجومي، فرهنگي و ديالوگي اشاره كرد. اين مقاله، با روش اسنادي ـ تحليلي و با هدف تبيين مواضع تبشيري واتيكان نگارش يافته، و به بررسي اين مدعا مي‌پردازد كه کليسا با رويكردهاي گوناگون به فعاليت تبشيري در جوامع اسلامي پرداخته‌ است. اين پژوهش، درنگي است كه مسير گفت‌وگوي بين‌الاديان، به‌ويژه اسلام و مسيحيت را حساس و پيچيده نشان مي‌دهد و موجب درك عميق از گفت‌وگو در قالب تبليغ و تبشير مي‌شود؛ نكته‌اي كه شايستة توجه دانشمندان، مجريان و سياست‌گذاران گفت‌‌وگو است.

کليدواژه‌ها: کليسا، پاپ، واتيكان، تبشير انفعالي، تبشير هجومي، تبشير فرهنگي، تبشير ديالوگي، جوامع اسلامي.

شماره مجله: 
2
شماره صفحه: 
97

آموزه‌هاي ديني مسيحيت: الهي يا كليسايي؟

سال سوم، شماره دوم، بهار 1391، ص 41 ـ 64
Ma'rifat-i Adyān, Vol.3. No.2, Spring 2012

محمدحسين طاهري‌آكردي*

چكيده
اساس و بنيان هر ديني بر آموزه‌هاي ديني آن استوار است. در مسيحيت نيز وجود دگماها و اصول اعتقادات مسيحي اهميت به‌سزايي دارد. بي‌شك نقش كليسا و شوراهاي كليسايي در شكل‌گيري آن نقشي كليدي است. بيان تاريخ و چگونگي شكل‌گيري اعتقادات مسيحي، بيانگر آن است كه آموزه‌هاي ديني مسيحي، بيشتر تحت تأثير آباي كليسا بوده تا انجيل و دستورات ديني حضرت عيسي.
در اين مقاله، تلاش شده است با استفاده از منابع اصيل مسيحيت، به اثبات كليسايي بودن دگماهاي مسيحي بپردازد و فاصله‌گرفتن از تعاليم اصيل مسيحي را، كه در واقع همان اعتقادات يهودي بوده، محصول تلاش كليسا بداند.
كليدواژه‌ها: اصول اعتقادات، مسيحيت، كليسا، عيسي مسيح، تثليث، فدا، وحي، عصمت.


شماره مجله: 
10
شماره صفحه: 
41

معنا و ماهيت كليساي كاتوليك

سال دوم، شماره اول، زمستان 1389، ص 131 ـ 152

Ma'rifat-i Adyān, Vol.2. No.1, Winter 2011

محمدحسين طاهري*

چكيده

كليساي كاتوليك كه امروزه خود را آيينة تمام نماي مذهب كاتوليك رومي و حتي مسيحيت راستين مي‌داند، با تأسيس نهاد كليسا، همه امور مربوط به فرقة كاتوليك را برعهده دارد. پاپ، كه در رأس تشكيلات كليسايي قرار دارد و خود را وارث سلسله مراتب روحاني مسيحي مي‌داند، به پطرس وصي عيسي و از طريق او به مسيح كه خداست، مي‌رسد. اين نوشتار با رويكرد تحليلي و توصيفي تلاش مي‌كند تا معنا و ماهيت كليساي كاتوليك را بيان كند و در ميان معاني متعدد، معناي مورد اعتماد كاتوليك‌ها را تبيين نمايد. ابتدا به معنا و ماهيت كليسا و سپس، به معنا و ماهيت كاتوليك اشاره مي‌شود. بديهي است با درك درست از ماهيت كليساي كاتوليك، مي‌توان به مطالعه پيرامون آن پرداخت و در تحقيقات علمي و بررسي‌هاي تطبيقي داوري درست ارائه داد.

كليد واژه‌ها: مسيحيت، ماهيت، كليسا، كاتوليك، مسيح، پطرس، پاپ.

شماره مجله: 
5
شماره صفحه: 
131
محتوای تغذیه