الوهيت

سرچشمه هاي يوناني ـ رومي محتواو ساختار شاخص ترين آموزه هاي مسيحي

سال هفتم، شماره چهارم، پياپي 28، پاييز 1395

حسن دين پناه / دانشجوي دکتري اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره             hasandinpanah@gmail.com

سيد علي حسني / استاديار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                      seyedAli5@Gmail.com

دريافت: 26/03/1395 ـ پذيرش: 28/07/1395

چكيده

آيين مسيحيت پس از هفتاد ميلادي، توانست لباس يهوديت را از تن خارج كند. انديشة استقلال و جدايي از يهوديت، اين آيين را وادار به بكارگيري تمدن، فكر و فرهنگ يوناني ـ رومي كرد. پولس و بيشتر از وي، دفاعيه نويسان و پدران كليسا به جهت شكل گيري و تبيين آموزه هاي مسيحي، محتوا يا ساختار مهم ترين شاخصه هاي اعتقادي را از انديشه هاي يوناني ـ رومي عصر خود وام گرفتند. اين جستار، با تحليل اسنادي به تبيين منشأ يوناني ـ رومي تثليث، تجسد، فديه و گناه نخستين، كه از شاخص ترين آموزه هاي مسيحي به شمار مي روند، پرداخته است. حاصل يافته ها نشان مي دهد كه مسيحيت هم محتوا و هم ساختار «الوهيت(تثليث)» و «تجسّد» را در مقوله هاي يوناني تفسير كرد. مسيحيت داراي محتواي «فديه» و «گناه نخستين» بود، اما فرم و ساختار آنها را از فرهنگ يوناني ـ رومي تأثير پذيرفت.

كليدواژه ها: الوهيت، تثليث، تجسد، فدا، گناه نخستين، يوناني ـ رومي.

 

شماره مجله: 
28
شماره صفحه: 
29

تثليث مريمي يا تثليث روح‌القدسي؛ كدام يك مورد انكار قرآن

سال پنجم، شماره اول، پياپي 17، زمستان 1392

حسين نقوي / استاديار گروه اديان و عرفان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني Sadeqnaqavi@Yahoo.com
دريافت: 10/12/1392ـ پذيرش: 10/3/1393
چكيده
آموزة الوهيت حضرت عيسي علیه السلام و آموزة تثليث در مسيحيت، موضوعي بسيار مهم هستند. البته اين آموزه‌ها، از جهات گوناگون قابل نقد مي‌باشند: از لحاظ عقلي، تاريخي، از ديد عهد جديد و نيز از منظر قرآن كريم. نكته مهم در اين ميان، اين است كه تثليثِ مشهور ميان مسيحيان، متشكل از پدر، پسر و روح‌القدس است، ولي قرآن در رد الوهيت حضرت عيسي و مادرش حضرت مريم، آيات بسياري را مطرح كرده است. اين امر موجب شده است كه برخي از مسيحيان گمان كنند كه قرآن، تثليث مسيحيان را درست درك نكرده و آن را متشكل از پدر، پسر و مادر (حضرت مريم) تلقي كرده است. اين مقاله بر آن است تا به اين تصور اشتباهِ برخي مسيحيان پاسخي درخور بدهد، هرچند از سوي برخي نويسندگان مسلمان، پاسخ‌هاي خوبي به آن داده شده است، ولي به نظر مي‌رسد اين پاسخ‌ها، كامل و جامع نيستند. پاسخ صحيح اين است كه قرآن هم تثليث روح‌القدسي و هم تثليث مريمي را رد كرده است؛ قرآن كاملاً آگاهانه و هوشمندانه عمل كرده و از تاريخ مسيحيت و باور مسيحيان كاملاً آگاه بوده است.
كليدواژه‌ها: مسيحيت، الوهيت، تثليث، اقانيم، توحيد و آيات قرآن.
 

شماره مجله: 
17
شماره صفحه: 
27

الوهيت حضرت مريم؛ باوري مسيحي يا تهمتي تاريخي؟

، سال اول، شماره چهارم، پاييز 1389، ص 5 ـ 34

Ma'rifat-i Adyān, Vol.1. No.4, Fall 2010

محمدجواد نيك‌دل*

چكيده

برخي نويسندگان مسيحي معتقدند اگرچه حضرت مريم(س) در جهان مسيحيت از جايگاه والايي برخوردار است، اما هيچ‌گاه آن حضرت را پرستش نكرده‌اند. از اين‌رو، برآن‌اند كه قرآن كريم ـ العياذ بالله ـ نسبت ناروايي به مسيحيان وارد كرده است؛ چراكه اين كتاب آسماني، در يكي از آيات خود فرموده است كه مسيحيان ‌حضرت مريم(س) را خدا مي‌دانند. اين مقاله، با كنكاش در اين مسئله، از يك‌سو با ارائه شواهدي از ميان گفته‌هاي بزرگان كليسا و رفتار برخي مسيحيان در زمان‌هاي مختلف، پرستش حضرت مريم(س) و تبليغ و ايجاد انگيزه در ميان ساير مسيحيان براي پرستش آن حضرت را ثابت مي‌كند و و از سوي ديگر، با بررسي مفاد آية شريفه برآن است كه قرآن كريم، آنچه را كه اين نويسندگان ادعا كرده‌اند، بيان نداشته و قرآن كريم اساساً مسئلة ديگري را يادآور شده است.

كليد واژه‌ها: قرآن كريم، الوهيت، مريم، مسيحيت، پرستش.

شماره مجله: 
4
شماره صفحه: 
5

پولس و الوهيت عيسي مسيح

 

 

 

 

، سال اول، شماره دوم، بهار 1389، ص 97 ـ 116

پولس و الوهيت عيسي مسيح

امير خواص*

چكيده

الوهيت حضرت عيسي(ع) يكي از باورهاي رسمي مسيحيت است. سرآغاز اين انديشه به پولس برمي‌گردد كه رسول خودخواندة جهان مسيحيت است. او كه در ابتدا يهودي متعصّبي بود، سال‌ها پس از حيات زمينيِ آن حضرت، مدّعي شد كه حضرت عيسي(ع) را در مكاشفه‌اي ملاقات كرده و با دعوت آن حضرت، به آيين مسيحيت گرويده است. وي سال‌هاي متمادي در تبليغ مسيحيت كوشيد و در واقع، تفسيري از شخصيت مسيح و رسالت او ارائه كرد كه با آموزه‌هاي خود آن حضرت و نيز باورهاي مسيحيان اوليه در تعارض بود. امّا سرانجام، در قرون بعدي، ديدگاه‌هاي وي از سوي برخي از عالمان مسيحي مورد پذيرش قرار گرفت و هرچند مخالفاني نيز داشت، در شوراهاي مسيحي به تصويب رسيد. گفتني است كه اين آموزه‌ها، از جمله الوهيت آن حضرت، جزء باورهاي رسمي مسيحيان شد.

كليدواژه‌ها: عيسي(ع)، مسيح، گناه ذاتي، مرگ فديه‌وار، پولس، الوهيت، آيين گنوسي.

شماره مجله: 
2
شماره صفحه: 
97
محتوای تغذیه