كار

بررسي تطبيقي ارزش و جايگاه كار در اسلام و يهود

 

 

سال سوم، شماره سوم، تابستان 1391، ص 45 ـ 63

Ma'rifat-i Adyān, Vol.3. No.3, Summer 2012

اعظم پرچم* / سهيلا بوجاري**

چكيده

امروزه معتقدان به اديان الهي، هم‌زيستي ديني و انساني را در گرو گفت‌وگوي بين انديشمندان مذهبي مي‌دانند. طبيعي است كه محور اصلي اين گفت‌وگوها متون وحياني است. از موضوعات مشترك تحقيقي بين قرآن و كتاب مقدس، بحث كار و تلاش است. انسان دو بعد مادي و معنوي است كه تكامل در هريك از آنها، تنها در سايه تلاش محقق مي‌شود. اين پژوهش، درصدد است جايگاه اخلاقي كار را از منابع اصلي دو دين، يعني قرآن و روايات معصومان(ع)، كتاب مقدس و تفاسير معتبر آن استخراج و تحليل نمايد. اسلام سستي را مذمت نموده و نصرت الهي را از آن كساني مي‌داند كه متعهدانه تلاش مي‌كنند. در تورات آمده است كه خداوند آدم و حوا را در بهشت عدن گذاشت تا كار كنند و از آن نگهداري نمايند.

كليدواژه‌ها: كار، آيات قرآن، كتاب مقدس، ارزش كار.

شماره مجله: 
11
شماره صفحه: 
45
محتوای تغذیه