انجيل

مقايسۀ نقش معنايي حيوانات در كتب آسماني قرآن كريم و انجيل متّي و يوحنا با تأكيد بر «دلالت» و «موضوعيت»

سال نهم، شماره چهارم، پياپي 36، پاييز 1397

آزاده شريفي مقدم / دانشيار گروه زبان‌هاي خارجي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان    asharifi@uk.ac.ir
فاطمه‌زهرا نظري رباطي / مربي مترجمي زبان انگليسي، دانشگاه حضرت نرجس علیهما السلام رفسنجان
دريافت: 18/10/1396 ـ پذيرش: 23/03/1397
چکیده
یکی از ویژگی‌های کتب مقدس، روانی و سادگی متن است که با وجود معانی عمیق و دقیق به کاررفته در آنها، امکان درک این متون را برای مخاطبِ عامه فراهم ساخته است. واژگان معمول و مأنوس با زندگی بشر، همچون اسامی مربوط به طبیعت، گیاهان و حیوانات در این متون، در عین سادگی، در جهت آموزه‌های اخلاقی و دینی به کار رفته‌اند. با توجه به کاربرد نام‌واژه‌های حوزۀ حیوانات در دو کتاب مقدس قرآن کریم و اناجیل مسیحیّت با فراوانی قابل توجه، پژوهش حاضر درصدد است تا نام‌واژه‌های این حوزۀ معنایی را به‌لحاظ فراوانی و نوع، دلالت معنایی و نیز موضوعیت در سه کتاب، بررسی و مقایسه كند. نتایج حاصل از بررسی این دسته از نام‌واژه‌ها بیانگر شباهت‌ها و تفاوت‌هایی در زمینه‌های مورد بررسی بود؛ از جملۀ شباهت‌ها می‌توان به فراوانی دلالت‌های دارای مشخصّه‌های «ارجاعی»، «عام»، «ثابت» و «صریح» و نیز کاربرد موضوعی حیوانات در آیات حاوی موضوعات «راهنماشناسی»، «راه‌شناسی» و «انسان‌شناسی» در هر سه متن اشاره نمود. از تفاوت‌ها نيز مي‌توان گستره و تنوع موضوعي بيشتر در قرآن كريم نسبت به دو پيكرة متّي و يوحنا را نام برد.
کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، انجیل، دلالت معنایی، موضوعیت، نام‌های حیوانات.


 

شماره مجله: 
36
شماره صفحه: 
25

خاستگاه اخلاق مسيحي در عهد جديد

سال ششم، شماره چهارم، پياپي 24، پاييز 1394

سميه عمادي انداني / دکتري علوم، قرآن و حديث دانشگاه اصفهان                                        s.emadi64@yahoo.com

دريافت: 4/4/1394 ـ پذيرش: 5/9/1394

چکيده

اخلاق مسيحي به عنوان يکي از قديمي ترين سنت هاي اخلاق ديني، تأثير بسياري بر مکاتب اخلاقي پس از خود داشته است. ازاين رو، توجه پژوهشگران اين حوزه را به خود جلب کرده است. عهد جديد، خاستگاه اوليه و اصلي اخلاق مسيحيت، به شمار مي رود. هر  چند اين کتاب مقدس، يک اثر اخلاقي به شمار نمي رود و تعاليم اخلاقي بخش مستقل و مشخصي از آن را به خود اختصاص نمي دهد، ولي با تحليل گزار ه هاي فقهي، موعظه اي و روايي آن، مي توان تعاليم اخلاقي بسياري از آن استخراج نمود. اين نوشتار سعي دارد نمايي کلي از ويژگي هاي اخلاق عهد جديد، آسيب ها و رويکردهاي اخلاقي اين کتاب را به تصوير کشيده، برخي آموزه هاي اخلاقي و تربيتي موجود در اين کتاب را بازگو كند.

کليدواژه ها: اخلاق، مسيحيت، عهد جديد، انجيل.

 

 

شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
47

اقتباس قصص قرآن از عهدين؛ بررسي و نقد نظريه درّه حدّاد

سال پنجم، شماره دوم، پياپي 18، بهار 1393

عليرضا حيدري / دانشجوی دكتري مدرسي معارف اسلامي دانشگاه پيام نور                  mohamadh24@yahoo.com

محمدرضا ضميري / استاديار دانشگاه پيام نور                                                 Zamiri.mr@gmail.com

محمدعلي رضايي اصفهاني / استاد جامعة المصطفي العالمية                                rezaee@quransc.com

دريافت: 25/11/1392 ـ پذيرش: 5/5/1393

چكيده

بسياري از خاورشناسان با نگاه برون‌ديني به قرآن كريم و آموزه‌های آن، بر پیش‌فرض «غیر وحیانی و غیر الهي بودن قرآن» تأكيد كرد و بسياري از تحقيقات خود را بر يافتن مصدر قرآن و قصص آن متمركز كرده‌اند. ايشان قرآن را كتابي بشري تصور كرده، آن را متأثر از ساير كتب آسماني، به‌ويژه تورات و انجيل دانسته و قصص آن را برگرفته از كتب مقدس پيشين مي‌دانند. ازجمله دلايل آنان، شباهت قصه‌هاي عهدين با قصه‌هاي قرآن كريم است. از آنجاكه پاسخ منطقي و مستدل به اين شبهات، وحياني بودن قرآن كريم را به اثبات مي‌رساند، اين مقاله برآن است با استناد به شواهد درون‌ديني ـ محتواي گزاره‌هاي تاريخي قرآن و عهدين و تمايز جلوه‌هاي هنري در قصه‌هاي قرآن با عهدين، و دلايل معتبر برون‌ديني ـ يافته‌هاي باستان‌شناسان در تأييد محتواي قصص قرآن و انكار برخي عبارات عهدين، انگاره اقتباس قصه‌هاي قرآن از عهدين را مردود اعلام كند.

كليدواژه‌ها: قرآن، قصه، خاورشناسان، تورات، انجيل.

 

شماره مجله: 
17
شماره صفحه: 
35

تدوين تورات و انجيل از ديدگاه آيات قرآن

سال سوم، شماره اول، زمستان 1390، ص 5-24

Ma'rifat-i Adyān, Vol.3. No.1, Winter 2012

 

حسين نقوي*

چكيده

تاريخ كتاب مقدس بر اين دلالت دارد كه تورات و انجيل كتاب هايي بوده اند كه به مرور زمان شكل گرفته اند و در آنها دخل و تصرف شده است. البته حضرت عيسي(ع) كتاب مدوّني از خود باقي نگذاشت؛ ولي بازتاب سفارش هاي وي در مجموعه اي گرد آمد كه عنوان انجيل بر آن ثبت شد. قرآن نيز بر همين مطلب صحّه مي گذارد و تورات و انجيل را كتاب هايي معرفي مي كند كه در طول تاريخ در آنها دخل و تصرف شده است؛ ولي با اين حال، دربردارندة معارف الهي اند و في الجمله قابل تصديق اند. اين نوشتار درصدد اثبات اين ديدگاه است كه ميان تاريخ كتاب مقدس و ديدگاه قرآن كريم در اين زمينه تناظر وجود دارد.

كليد واژه ها: تورات، انجيل، تدوين، اعتبار كتاب و قرآن كريم.

شماره مجله: 
9
شماره صفحه: 
7
محتوای تغذیه