شيطان

بررسي تطبيقي تصوير شيطان در اديان الهي

سال ششم، شماره دوم، پياپي 22، بهار 1394

محمدحسن يعقوبيان / استاديار دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان mohammadyaghoobian@yahoo.com

دريافت: 14/12/1393 ـ پذيرش: 14/4/1394

چكيده

اين پژوهش با رويكرد توصيفي ـ تحليلي و با روش تطبيقي، به بررسي تصوير شيطان در سه كتاب اوستا، كتاب مقدس و قرآن كريم، و بازخواني نظر پيروان اين اديان در تصويرسازي مثبت و منفي و ميزان دخالت و قدرت شيطان مي پردازد. اهريمن اوستا، به عنوان خالقي در عرض اهورا در اوستاي متأخر، در تقابل با تصوير شيطان كتاب مقدس و ابليس قرآن به عنوان يك مخلوق قرار دارد. در كتاب مقدس شيطان، به عنوان موجودي خيرخواه انسان و نيز موجودي شر و پرقدرت مطرح است كه توان حلول در انسان را دارد. اما ابليس در قرآن، به عنوان مخلوقي مختار به تصوير كشيده شده كه مسير شر را برگزيده و قدرتي جز وسوسه انسان را ندارد. البته تحليل هاي حاشيه اي و ناصحيح، كه در بستر زمان و در فرهنگ اين اديان از شيطان شكل گرفته نيز وجود دارد؛ مؤلفه هايي نظير الوهيت، قدرت دخالت در امور كائنات در آئين زرتشت و حلول در ابدان انساني، مثبت انگاري و شيطان پرستي در مسيحيت و مثبت انگاري كلامي ـ عرفاني در اسلام.

كليدواژه ها: شيطان، تصوير شيطان، شيطان در اديان الهي.

 

شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
57

عوامل انحطاط اخلاقي در نظام اخلاقي قرآن و اناجيل اربعه

، سال دوم، شماره دوم، بهار 1390، ص 5 ـ 26
Ma'rifat-i Adyān, Vol.2. No.2, Spring 2011

دل‌آرا نعمتي پيرعلي*

چكيده

انحطاط اخلاقي يعني بازماندن از سير در طريق كمال و يا خروج از آن بواسطۀ كسب رذايل اخلاقي. كمال و سعادت حقيقي مفاهيمي هستند كه تعريف و تعيين مصاديق آنها وابسته به نوع جهان بيني يك نظام اخلاقي است. نظام‌هاي اخلاقي قرآن و اناجيل اربعه بواسطۀ بهره مندي از منشايي مشترك، كمال و سعادت حقيقي را «تقرب به خدا» و لازمۀ آن را ايمان و التزام بر اعمال مؤمنانه معرفي مي‌كنند. بر اين اساس، انسان بواسطۀ بهره مندي از نعمت اختيار، هدف داري و تلاشگري، قادر است تا سعادت حقيقي يعني فلاح و فوز ابدي را از آن خويش سازد. اما بواسطۀ عواملي كه موجب تضعيف يا سلب ايمان او مي‌گردند، ممكن است از مسير كمال بازماند. اين عوامل كه به طور مشترك در قرآن و اناجيل بر آنها تأكيد شده است، عبارتند از: هواي نفس، دنيا و شيطان. دنيا، موضوع هواي نفس و شيطان، مؤيد و آرايشگر هواهاي نفساني است.

كليدواژه‌ها: انحطاط اخلاقي، هواي نفس، دنيا، شيطان، قرآن، اناجيل اربعه.

شماره مجله: 
6
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه