عصمت

بررسي عصمت يوسف علیه السلام در روايات اماميه با نگاهي به قرآن و عهد عتيق

حسين نقوي / استاديار گروه اديان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    naqavi@iki.ac.ir
دريافت: 29/08/1398 ـ پذيرش: 24/01/1399
چکیده
تاريخ زندگي پيامبران الهي، در برخي موارد دچار تحريف شده و روايات نادرست و افسانه‌هايي وارد آن شده است. اين نوشتار با رويکرد مجموعه‌نگري درصدد است تا عصمت حضرت يوسف علیه السلام را از منظر روايات اماميه بررسي کند و با عرضة آن به قرآن و نيز مقايسة آن با عهد عتيق، عصمت آن حضرت را اثبات ‌کند. اين نوشتار از اين جنبه و جنبه‌هاي ديگر ـ که در پيشينه بحث آمده ـ بديع و تازه بوده و از نوشته‌هاي مشابه متمايز است. ازآنجایی‌که براهين عقلي مقدم بر نقل هستند و عصمت پيامبران نيز با براهين عقلي اثبات مي‌شود، آيات و روايات متشابه که پندار عدم عصمت حضرت يوسف علیه السلام را به‌وجود آورده‌اند، بازبيني شدند. چهار لغزش به يوسف علیه السلام نسبت داده شده است که به‌ترتيب مربوط به آيات 23، 24، 42، 70، 99 و 100 است. مورد اول قصد زناي محصنه، مورد دوم توسل به غيرخدا، مورد سوم دروغ، و مورد چهارم کوتاهي در احترام به پدر است؛ که با بررسي تطبيقي در اين نوشتار، تمام اين موارد رد مي‌شوند و ساحت حضرت يوسف علیه السلام از اين اتهامات پاک مي‌شود. 
کليدواژه‌ها: عصمت، قرآن، روايات اماميه، عهد عتيق.
 


 

شماره مجله: 
44
شماره صفحه: 
33

آموزه‌هاي ديني مسيحيت: الهي يا كليسايي؟

سال سوم، شماره دوم، بهار 1391، ص 41 ـ 64
Ma'rifat-i Adyān, Vol.3. No.2, Spring 2012

محمدحسين طاهري‌آكردي*

چكيده
اساس و بنيان هر ديني بر آموزه‌هاي ديني آن استوار است. در مسيحيت نيز وجود دگماها و اصول اعتقادات مسيحي اهميت به‌سزايي دارد. بي‌شك نقش كليسا و شوراهاي كليسايي در شكل‌گيري آن نقشي كليدي است. بيان تاريخ و چگونگي شكل‌گيري اعتقادات مسيحي، بيانگر آن است كه آموزه‌هاي ديني مسيحي، بيشتر تحت تأثير آباي كليسا بوده تا انجيل و دستورات ديني حضرت عيسي.
در اين مقاله، تلاش شده است با استفاده از منابع اصيل مسيحيت، به اثبات كليسايي بودن دگماهاي مسيحي بپردازد و فاصله‌گرفتن از تعاليم اصيل مسيحي را، كه در واقع همان اعتقادات يهودي بوده، محصول تلاش كليسا بداند.
كليدواژه‌ها: اصول اعتقادات، مسيحيت، كليسا، عيسي مسيح، تثليث، فدا، وحي، عصمت.


شماره مجله: 
10
شماره صفحه: 
41
محتوای تغذیه