محمدرضا عابدي

بررسی تطبیقی «انسان خداگونه» در تصوف، قبّالا و گنوسی

* حسين شهبازي / دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تبريز    hossein.shahbazi64@yahoo.com
محمدرضا عابدي / دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تبريز
دريافت: 07/05/1398 ـ پذيرش: 17/10/1398
چکیده

شماره مجله: 
43
شماره صفحه: 
7

موجود نمی باشد
محتوای تغذیه