محمد جعفري

ايمان و عقلانيت؛ بررسي تطبيقي ديدگاه توماس آكوئيناس و مارتين لوتر

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 26، بـهار 1395

محمدرضا اسدي / كارشناس ارشد اديان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                       reza.shaer@gmail.com

محمد جعفري / استاديار گروه كلام مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                           mjafari125@yahoo.com

دريافت: 08/11/1394 ـ پذيرش: 20/3/1395

چكيده

ديربازي است كه مسيحيت شاهد بحث رابطة ايمان و عقلانيت و تبيين مرزهاي ميان اين دو است؛ بحث مهمي كه با باور ديني و مذهبي افراد سروكار دارد و اختلافات فراواني در ميان انديشمندان بزرگ مسيحي به وجود آورده است. ازآنجاكه توماس آكوئيناس، يكي از بزرگ ترين الهي دانان كليساي كاتوليك و مارتين لوتر، يكي از تأثيرگذارترين شخصيت هاي كليساي پروتستان بوده و اين دو فرقه تحت تأثير فراوان انديشه هاي آنان است، مقايسة انديشة آنان در اين مسئله مي تواند بسيار حائز اهميت باشد. اين مقاله با رويكرد تحليلي و بررسي اسنادي، درصدد واكاوي تطبيقي بحث ايمان و عقلانيت از ديدگاه اين دو چهرة شناخته شدة مسيحي است. بي ترديد فهم رويكرد آنان، براي شناخت دقيق تر اين كليساهاي بزرگ و مهم مسيحي راه گشا خواهد بود. يافته هاي اين مقاله، حاكي از اين است كه آكوئيناس يك عقل گراي غيرافراطي و لوتر يك ايمان گراي غيرافراطي است و به رغم پذيرش اجمالي دو عنصر ايمان و عقلانيت از جانب هر دو، اختلافاتي جدي در مباني فكري آنان وجود دارد.

كليدواژه ها: ايمان و عقل، عقل و دين، مارتين لوتر، پروتستان، ايمان گرايي، عقل گرايي، آكوئيناس.


 

شماره مجله: 
26
شماره صفحه: 
69

جستاري در انديشه‌هاي آلبرت كبير

 

 

 

 

، سال اول، شماره سوم، تابستان 1389، ص 47 ـ 62

Ma'rifat-i Ādyan, Vol.1. No.3, Summer 2010

جستاري در انديشه‌هاي آلبرت كبير

محمد جعفري*

چكيده

آلبرت اولين متفكري است كه در قرون وسطا، آراي ارسطوييان را به غربيان عرضه كرد. وي پس از آنكه با فلسفة ارسطو از طريق شارحان مسلمان آشنا شد، درصدد برآمد با نوشتن شرح و تفسير بر آنها، يك مجموعة معرفتي كامل، مشتمل بر همه علوم را با لاتينيان عرضه كند. تلفيق فلسفه با عقايد ديني، گرچه در آن زمان رسماً از سوي كليسا تحريم شده بود، ولي توسط وي و شاگردش آكويناس در الاهيات كاتوليك به رسميت شناخته شد. نقش و جايگاه آلبرت را بيشتر بايد در پرورش شاگردي همچون آكويناس كه بزرگ‌ترين فيلسوف و متكلّم در تمام اعصار مسيحيت است، جست‌وجو كرد؛ از اين‌رو، اين مقاله با رويكرد بررسي اسنادي، روش فكري آلبرت و تأثيرپذيري وي را از فلاسفة اسلامي ـ به ويژه ابن‌سينا و ابن‌رشد ـ به تصوير كشيده است.

كليد واژه‌ها: آلبرت كبير، ابن‌رشد، آكويناس، ايمان‌گرايي، مسائل الاهياتي، عقل و دين.

شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
47
محتوای تغذیه