معراج پيامبر(ص)

انگاره‌هاي فرجام‌گرايانه در معراج پيامبر(ص) و ارداويراف‌‌نامه

 سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، بهار 1401، ص7-22

نوع مقاله: پژوهشي
زهرا عليزاده بيرجندي / دانشيار گروه تاريخ، دانشگاه بيرجند    Zalizadehbirjandi@Birjand.ac.ir
دريافت: 26/02/1400 ـ پذيرش: 20/07/1400

شماره مجله: 
50
شماره صفحه: 
27
محتوای تغذیه