حمداله محمدي

اهداف و اصول تربيتي آيين تائو و نقد آن بر مبناي حکمت متعاليه

سال سيزدهم، شماره چهارم، پياپي 52، پاييز 1401، ص25-44
 

نوع مقاله: پژوهشي
* حمداله محمدي/ دكتراي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران h9mohammadi@yahoo.com
افضل‌سادات حسيني/ دانشيار دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران    afhoseini@ut.ac.ir
دريافت: 20/01/1400 ـ پذيرش: 25/04/1400

شماره مجله: 
52
شماره صفحه: 
25
محتوای تغذیه