دين‌پژوهي مقايسه‌اي

تقابل معرفت‌شناسي ميرچا الياده و جاناتان زيتل اسميت در مطالعات اديان

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، زمستان 1400، ص117-134

نوع مقاله: پژوهشي
محسن اويسي/ دانشجوي دکتري اديان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم
مهدي لک‌زايي/ استاديار گروه اديان شرق، دانشگاه اديان و مذاهب قم    lakzaei@urd.ac.ir
ابوالفضل محمودي/ دانشيار گروه اديان و عرفان تطبيقي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران
دريافت: 16/11/1399 ـ پذيرش: 22/03/1400

شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
117

تقابل هستي‌شناسي ميرچا الياده و جاناتان اسميت در مطالعات اديان

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401، ص137-154

نوع مقاله: پژوهشي

محسن اويسي/ دانشجوي دکتري اديان ‌و عرفان دانشگاه ‌آزاد اسلامي‌ قم    ovaisy.m@gmail.com
* مهدي لک‌زايي/ استاديار دانشگاه اديان‌‌‌ و مذاهب     mahdilakzaei@gmail.com
دريافت: 10/12/1400 ـ پذيرش: 14/04/1401

چکيده

شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
137
محتوای تغذیه