عرفان هندویی

بررسی مقایسه‌ای جایگاه عشق در سلوک عرفان اسلامی و عرفان هندویی با تکیه بر لمعات عراقی و بهگود گیتا

* سيد سعيدرضا منتظري / استاديار گروه اديان و عرفان پرديس فارابي، دانشگاه تهران    ssmontazery@ut.ac.ir
مليحه آدينه‌فر / دانشجوي دكتري اديان و عرفان تطبيقي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم
دريافت: 19/01/1399 ـ پذيرش: 01/07/1399
چکیده

شماره مجله: 
46
شماره صفحه: 
51
محتوای تغذیه