مهدی لک‌زایی

تقابل هستي‌شناسي ميرچا الياده و جاناتان اسميت در مطالعات اديان

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401، ص137-154

نوع مقاله: پژوهشي

محسن اويسي/ دانشجوي دکتري اديان ‌و عرفان دانشگاه ‌آزاد اسلامي‌ قم    ovaisy.m@gmail.com
* مهدي لک‌زايي/ استاديار دانشگاه اديان‌‌‌ و مذاهب     mahdilakzaei@gmail.com
دريافت: 10/12/1400 ـ پذيرش: 14/04/1401

چکيده

شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
137
محتوای تغذیه