بوناونتوره

بررسی مقایسه‌ای «انسان کامل» قونوی و «انسان روحانی» بوناونتوره (بر پایة رساله‌های مرآةالعارفین و سیر نفس به‌سوی خدا)

* محمدعلي دياني / دكتري اديان و عرفان تطبيقي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت‌الله آملي    m.alidayyani@yahoo.com
رضا اسدپور / استاديار گروه معارف اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر
محمدعلي يوسفي / استاديار گروه اديان و عرفان تطبيقي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت‌الله آملي

شماره مجله: 
45
شماره صفحه: 
25
محتوای تغذیه