محمدهاشم رضايي

شناخت‌شناسي در «گاتاها»

سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، بهار 1401، ص83-98

نوع مقاله: پژوهشي

نيره سادگي / دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت، واحد اراك، دانشگاه آزاد اسلامي، اراك، ايران
* فائزه ناطقي / استاديار برنامه درسي، واحد اراك، دانشگاه آزاد اسلامي، اراك، ايران    f-nateghi@iau-arak.ac.ir
محمدهاشم رضايي / دانشيار گروه روان‌شناسي تربيتي، دانشگاه پيام نور
دريافت: 12/07/1399 ـ پذيرش: 23/11/1399

شماره مجله: 
50
شماره صفحه: 
83
محتوای تغذیه