سیده معصومه شاهمیری

بررسی تطبیقی نظریة اخلاق هنجاری در قرآن کریم و عهد جدید

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، زمستان 1400، ص7-22

نوع مقاله: پژوهشي
سيده‌معصومه شاهميري/ دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قم    mshahmiry@yahoo.com
دريافت: 1399/9/3 ـ پذيرش: 1400/1/15

شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
7
محتوای تغذیه