الهه هاديان رسناني

بررسی تطبیقی وعدة مشروط خداوند به قوم بنی‌اسرائیل دربارة سرزمین مقدس در قرآن و عهد عتیق

الهه هاديان رسناني / استاديار گروه قرآن، دانشگاه قرآن و حديث    hadian.e@qhu.ac.ir
دريافت: 02/04/1398 ـ پذيرش: 20/09/1398
چکیده
قرآن کریم تحقق وعدة واگذاری سرزمین مقدس به بنی‌اسرائیل را مشروط به طاعت و بندگی خداوند و صبر و استقامت می‌داند. به عبارت دیگر، این وعده مشروط به التزام بنی‌اسرائیل به پیمان‌ها و تعهداتشان و پیروی از فرمان‌های الهی است. بر اساس تاریخ و آیات قرآن، به‌دليل عدم تحقق این شرایط و عمل نکردن بنی‌اسرائیل به فرمان‌های الهی، این وعده (مالکیت و استخلاف)، جز دوره‌ای محدود (دورة حضرت داود و سلیمان علیه السلام) در دوره‌های بعد تحقق نیافت و این سرزمین بر آنان حرام شد.
این تبیین قرآن کریم، در برابر گزارش تورات است که با وجود گزارش نافرمانی‌های متعدد بنی‌اسرائیل و خشم و غضب خداوند در مقاطع گوناگون، از نوع عملکرد آنان و پیمان‌شکنی‌های فراوان و عدم پایبندی به تعهداتشان، بازهم در نهایت بر مالکیت سرزمین مقدس برای بنی‌اسرائیل ظهور دارد.
کلیدواژه‌ها: سرزمین مقدس، وعدة مشروط خدا، بنی‌اسرائیل، قرآن، عهد عتیق.
 


 

شماره مجله: 
44
شماره صفحه: 
67

روش‌شناسی علامه بلاغی در جزء نخست کتاب «الرحلة المدرسيّةو المدرسة السيّارة في نهج الهدى» (بحوث في التوراة و الانجیل)

*الهه هاديان رسناني/ استاديار گروه قرآن، دانشگاه قرآن و حديث    hadian.e@qhu.ac.ir
الهام زينال‌پور / کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث، دانشگاه قرآن و حديث
دريافت: 31/03/1398 ـ پذيرش: 07/09/1398
چکیده
علامه محمدجواد بلاغی از عالمان برجستة قرن سیزدهم قمری است که تألیفات متعددی در دفاع از اسلام و تشیع دارد. از جمله آثار پربار ایشان، که با سبکی نو در قالب گفت‌وگوهای نمایشنامه‌ای نوشته شده، کتاب «الرحلة المدرسيّة» است که تا کنون جز دو ترجمة ناقص و ضعیف، کار جدی بر روی آن صورت نگرفته است. مطالعة روش‌شناسانة این اثر، تبحر علامه را در فنون گوناگون روشن می‌سازد.
در این نوشتار، روش علامه در جزء نخست این کتاب که با موضوع بحث‌هایی دربارة تورات و انجیل است، در قالب سه روش «تأمل انتقادی در عهدین»، «مقایسه میان عهدین و قرآن» و «استفاده از شیوه‌های گفتمان قرآنی» بررسی شده است.
برخي از این مباحث عبارت‌اند از: نقد منبعی و محتوایی عهدین؛ اختلاف و اضطراب ترجمه‌ها و نسخه‌های آن؛ و احکام نادرست عهدین و اشتباهات فراوان تاریخی و جغرافیایی آن. در زمينة روش مقایسه میان عهدین و قرآن نيز می‌توان به محورهای اصلی توحید، نبوت و معاد در مقابل تعالیم فراوان ناسازگار با منطقِ عقل و وحی عهدین در این حوزه‌ها ـ که متأثر از وحیانی نبودن آن است ـ اشاره کرد.
مهم‌ترین روش شکلی کتاب نیز استفاده از روش‌های گفتمان قرآن (برهان حِکمی، موعظة حسنه و جدل احسن) در گفتمان با مخاطب است که در این نوشتار، واکاوی شده است.
کلیدواژه‌ها: علامه بلاغی، الرحلة المدرسيّة، عهدین، تورات و انجیل.
 


 

شماره مجله: 
42
شماره صفحه: 
23
محتوای تغذیه