آدی‌بودا

بررسی تطبیقی مراتب هستی در عرفان اسلامی و عرفان بودایی

جعفر احمدی/ دانشجوي دکتری ادیان و عرفان، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره                    Jafarahmadi@iki.ac.ir<

شماره مجله: 
41
شماره صفحه: 
7
محتوای تغذیه