سيدعلي حسني

بررسی و نقد مبانی صلح جهانیِ آخرالزمان در مسیحیت صهیونیستی

*حسن دين‌پناه / دكتري اديان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    hasandinpanah@gmail.com
سيدعلي حسني / دانشیار گروه اديان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
دريافت: 16/12/1397 ـ پذيرش: 07/06/1398
چکیده
مسیحیت صهیونیستی، از اساس بر محور باور به «صلح جهانی» در سایة ملکوت هزارسالة مسیح شکل گرفته است. نوشتار پیش روی با تحلیل اسنادی به بررسی و نقد مبانی صلح جهانی در مسیحیت صهیونیستی می‌پردازد. اندیشة صلح جهانی در این مکتب بر پیشگویی‌های انبیا در کتاب مقدس، مکاشفة خاص خدا در مسیح، هزاره‌گرایی، مسیحا‌گرایی، تدبیرگرایی، شرّ بودن جهان و تحت سیطرة قدرت‌های شیطانی بودن آن، و تعالیم صریح مسیح و رسولان دربارة صلح، مبتنی است. برخی از این مبانی، نظیر دعوت مسیح و رسولان به صلح، و بازگشت مجدد مسیح و نقش ایشان در تحقق صلح جهانی، البته بر اساس تفسیر قابل قبول، درست‌اند. آنان از یک مبنای کتاب مقدسی، یعنی برابری و برادری تمام بشر از جهات خدای واحد، پدر و مادرِ واحد و پیشوای واحد، غافل‌اند. سایر مبانی، از ناحیة‌ عقل، کتاب مقدس و نیز از جانب دیگر گروه‌های مسیحی، دارای اشکال است که در این نوشتار بیان‌ شده‌اند.
کلیدواژه‌ها: مسیحیت صهیونیستی، صلح جهانی، هزاره‌گرایی، تدبیرگرایی، مکاشفه، بازگشت مسیح.

 


 

شماره مجله: 
43
شماره صفحه: 
83

ارزیابی تحلیلی روش کلیسای کاتولیک در بسط عدالت اجتماعی

محمدرضا اسدي / دانشجوي دکتري اديان و عرفان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
سيدعلي حسني / دانشيار گروه اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
چكيده

موجود نمی باشد

موجود نمی باشد

موجود نمی باشد

موجود نمی باشد

موجود نمی باشد

موجود نمی باشد

الاهيات ليبرال؛ تلاشي در جهت بازسازي ايمان مسيحي در پرتو دانش مدرن

سال سوم، شماره دوم، بهار 1391، ص 65 ـ 84
Ma'rifat-i Adyān, Vol.3. No.2, Spring 2012

سيدعلي حسني*

چكيده
الاهيات ليبرال يكي از مهم‌ترين مكاتب الاهياتي است كه در قرن نوزده ميلادي در مسيحيت پروتستان ظهور كرده است. اين مكتب الاهياتي به علت ويژگي‌ها و دستاوردهاي خاص خود، تأثيرات بسيار گسترده‌اي در الاهيات مسيحي در مغرب‌زمين در قرون اخير داشته است. بر اين اساس، واكاوي ريشه‌هاي شكل‌گيري اين مكتب، ما را در فهم بهتر و عميق‌تر تحولات ديني و الاهيات مسيحي كمك مي‌كند.
اين پژوهش، به روش توصيفي‌ـ تحليلي، به مهم‌ترين عامل شكل‌گيري اين مكتب، يعني دانش مدرن مي‌پردازد و با بيان عوامل و زمينه‌هاي شكل‌گيري آن، ويژگي‌ها و تأثيرات روشنگري بر الاهيات مسيحي، به ريشه‌هاي الاهيات ليبرال مي‌پردازد. يافته پژوهش حكايت از اين دارد كه الاهيات ليبرال، پاسخي به دانش مدرن، همراه با دست برداشتن از برخي از آموزه‌ها از جانب كليساي پروتستان بود.
كليدواژه‌ها: كليساي پروتستان، الاهيات مسيحي، الاهيات ليبرال، عصر روشنگري، خردگرايي، دانش مدرن.


شماره مجله: 
10
شماره صفحه: 
65
محتوای تغذیه