شريعت اخلاقي

بررسي و تحليل «شريعت اخلاقي» در مسيحيت كاتوليك

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

حسن دین‌پناه / دانش‌پژوه دکتری ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره                       hasandinpanah@gmail.com

دريافت: 05/10/1395 ـ پذيرش: 01/04/1396

شماره مجله: 
33
شماره صفحه: 
57
محتوای تغذیه