حسن دين‌پناه

بررسی و نقد مبانی صلح جهانیِ آخرالزمان در مسیحیت صهیونیستی

*حسن دين‌پناه / دكتري اديان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    hasandinpanah@gmail.com
سيدعلي حسني / دانشیار گروه اديان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
دريافت: 16/12/1397 ـ پذيرش: 07/06/1398
چکیده
مسیحیت صهیونیستی، از اساس بر محور باور به «صلح جهانی» در سایة ملکوت هزارسالة مسیح شکل گرفته است. نوشتار پیش روی با تحلیل اسنادی به بررسی و نقد مبانی صلح جهانی در مسیحیت صهیونیستی می‌پردازد. اندیشة صلح جهانی در این مکتب بر پیشگویی‌های انبیا در کتاب مقدس، مکاشفة خاص خدا در مسیح، هزاره‌گرایی، مسیحا‌گرایی، تدبیرگرایی، شرّ بودن جهان و تحت سیطرة قدرت‌های شیطانی بودن آن، و تعالیم صریح مسیح و رسولان دربارة صلح، مبتنی است. برخی از این مبانی، نظیر دعوت مسیح و رسولان به صلح، و بازگشت مجدد مسیح و نقش ایشان در تحقق صلح جهانی، البته بر اساس تفسیر قابل قبول، درست‌اند. آنان از یک مبنای کتاب مقدسی، یعنی برابری و برادری تمام بشر از جهات خدای واحد، پدر و مادرِ واحد و پیشوای واحد، غافل‌اند. سایر مبانی، از ناحیة‌ عقل، کتاب مقدس و نیز از جانب دیگر گروه‌های مسیحی، دارای اشکال است که در این نوشتار بیان‌ شده‌اند.
کلیدواژه‌ها: مسیحیت صهیونیستی، صلح جهانی، هزاره‌گرایی، تدبیرگرایی، مکاشفه، بازگشت مسیح.

 


 

شماره مجله: 
43
شماره صفحه: 
83

بررسي مقايسه‌اي پيش‌گويي اماميه و مسيحيت صهيونيسم دربارة عصر ظهور؛ تحقق حكومت جهانيِ عدل و صلح

سال دهم، شماره اول، پياپي 37، زمستان 1397

حسن دين‌پناه / دانشجوي دکتري اديان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                   hasandinpanah@gmail.com

دريافت: 04/09/1396 ـ پذيرش: 28/01/1397

شماره مجله: 
37
شماره صفحه: 
25

بررسي و تحليل «شريعت اخلاقي» در مسيحيت كاتوليك

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

حسن دین‌پناه / دانش‌پژوه دکتری ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره                       hasandinpanah@gmail.com

دريافت: 05/10/1395 ـ پذيرش: 01/04/1396

شماره مجله: 
33
شماره صفحه: 
57
محتوای تغذیه