حجیت

حجیت منابع الهیات مسیحی: مبنا و گستره

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

محمد حقانی فضل / دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی اديان دانشگاه ادیان و مذاهب                      mohamadhaghani@gmail.com

شماره مجله: 
33
شماره صفحه: 
21
محتوای تغذیه