اديان الهي

بهشت؛ مفهومي مشترك ميان قرآن كريم و عهدين

سال نهم، شماره اول، پياپي 33، زمستان 1396

آزاده عباسي / استاديار دانشگاه علوم قرآن و حديث شهر ري (پرديس تهران)                                            Abbasi.a@qhu.ac.ir

دريافت: 15/06/1396 ـ پذيرش: 29/11/1396

شماره مجله: 
33
شماره صفحه: 
7
محتوای تغذیه