سهيلا بوجاري

بررسي تطبيقي جايگاه و اهميت ازدواج و تشكيل خانواده در اسلام و يهود

سال چهارم، شماره سوم، پياپي 15، تابستان 1392، ص 17 ـ 36

سهيلا بوجاري / كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان    soheilabojari541@gmail.com
اعظم پرچم / دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان    azamparcham@gmail.com
دريافت: 10/7/1392ـ پذيرش: 26/11/1392

چكيده
نهاد خانواده به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين اركان جامعه بشري، به‌دليل نقشي كه در سعادت و شقاوت جامعه و كمال انساني دارد، همواره مورد توجه همة مكاتب الهي و غيرالهي قرار گرفته است. اديان ابراهيمي اسلام و يهود، براي نظام خانواده تقدس و مقام رفيعي قائل شده و با وجود اختلافاتي كه در حدود و شرايط تشكيل آن با يكديگر دارند، دستور‌هاي مشتركي پيرامون ازدواج و تشكيل خانواده ارائه نموده‌اند. اين پژوهش، درصدد است با رجوع به منابع اصلي دو دين اسلام و يهود- قرآن كريم و روايات معصومان(ع)، تورات و تفاسير معتبر آن، جايگاه و اهميت خانواده را استخراج نموده و مورد مقايسه قرار دهد.    
ازدواج و تشكيل خانواده در اسلام و يهود اهميت ويژه‌اي داشته و هر دو دين بر تسريع در امر ازدواج تأكيد نموده، عزوبت را مورد نكوهش قرار داده و ارضاي نياز‌هاي جنسي را تنها از طريق عقد ازدواج و چارچوب خانواده قابل تأمين مي‌دانند.
كليدواژه‌ها: خانواده، قرآن، كتاب مقدس، ازدواج، زوجين.

 

شماره مجله: 
15
شماره صفحه: 
17

بررسي تطبيقي ارزش و جايگاه كار در اسلام و يهود

 

 

سال سوم، شماره سوم، تابستان 1391، ص 45 ـ 63

Ma'rifat-i Adyān, Vol.3. No.3, Summer 2012

اعظم پرچم* / سهيلا بوجاري**

چكيده

امروزه معتقدان به اديان الهي، هم‌زيستي ديني و انساني را در گرو گفت‌وگوي بين انديشمندان مذهبي مي‌دانند. طبيعي است كه محور اصلي اين گفت‌وگوها متون وحياني است. از موضوعات مشترك تحقيقي بين قرآن و كتاب مقدس، بحث كار و تلاش است. انسان دو بعد مادي و معنوي است كه تكامل در هريك از آنها، تنها در سايه تلاش محقق مي‌شود. اين پژوهش، درصدد است جايگاه اخلاقي كار را از منابع اصلي دو دين، يعني قرآن و روايات معصومان(ع)، كتاب مقدس و تفاسير معتبر آن استخراج و تحليل نمايد. اسلام سستي را مذمت نموده و نصرت الهي را از آن كساني مي‌داند كه متعهدانه تلاش مي‌كنند. در تورات آمده است كه خداوند آدم و حوا را در بهشت عدن گذاشت تا كار كنند و از آن نگهداري نمايند.

كليدواژه‌ها: كار، آيات قرآن، كتاب مقدس، ارزش كار.

شماره مجله: 
11
شماره صفحه: 
45
محتوای تغذیه