زائر

جايگاه زيارت در آيين كاتوليك و مذهب شيعه؛ بررسي و مقايسه

سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، زمستان 1394

محمد فولادي / استادیار گروه جامعه‌شناسی مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمینی ره                              Fooladi@iki.ac.ir

شماره مجله: 
25
شماره صفحه: 
7
محتوای تغذیه