راست كيشي

عوامل و معيارهاي قانوني سازي عهد جديد

سال ششم، شماره سوم، پياپي 23، تابستان 1394

وحيد ستارزاده / دانشجوی دکتري الهيات مسيحي دانشگاه ادیان و مذاهب                         Vahid.Sattar66@Gmail.com

احمدرضا مفتاح / استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب                                                             meftah555@gmail.com

دريافت: 12/4/1394 ـ پذيرش: 25/8/1394

چكيده

مسيحيان اوليه جز كتاب مقدس يهودي، كتاب مقدس ديگري نداشتند. رسولان و آباي رسول، براي تبيين سيرة حضرت عيسي و باورهاي اوليه مسيحي، دست به نگارش زدند. هرچند آنان اين نوشته ها را به عنوان متن مقدس ننوشتند، اما به مرور اعتبار و قداست پيدا كردند. اختلاف نظر در برخي نوشته ها و ظهور نوشته هاي گنوسي، موجب پديد آمدن نزاع هاي الهياتي شد و كليسا را بر آن داشت تا كتاب هاي رسمي و قانوني را معلوم كند. در روند قانوني سازي، نوشته هاي معتبر و رسولي از نوشته هاي غيرمعتبر يا غيررسولي جدا شدند و كليسا با به كارگيري برخي معيارها، كتاب هاي رسمي يا قانوني عهد جديد را مشخص كرد. اين پژوهش برآن است تا با استفاده از روش تحليل تاريخي، علاوه بر بررسي عوامل و زمينه هاي قانوني سازي، معيارهاي قانوني سازي را بررسي كند. معيارهاي قانوني سازي عبارتند از: سنت رسولي، راست كيشي، قدمت، مورد استفاده قرار گرفتن، سازگاري با باورهاي رايج كليسا و الهام.

كليدواژه ها: قانوني سازي، عهد جديد، سنت رسولي، راست كيشي، بدعت، گنوسي ها، الهام.

شماره مجله: 
23
شماره صفحه: 
85
محتوای تغذیه