كليساي كاتوليك

ارزیابی تحلیلی روش کلیسای کاتولیک در بسط عدالت اجتماعی

* محمدرضا اسدي / دكتري اديان و عرفان، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    reza.shaer@gmail.com
سيدعلي حسني / دانشيار گروه اديان و عرفان، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 23/09/1398 ـ پذيرش: 11/02/1399
چکیده
کلیسای کاتولیک با ادعای اصالت، جامعيت و مرجعيت، توانسته است قلمرو اجتماعی وسيعي در جهان امروز براي خود تدارك ببیند. روش این کلیسا برای بسط عدالت اجتماعی چیست و این روش تا چه اندازه مي‌تواند کارآمد تلقی شود؟ هدف اين مقاله، یافتن ابعاد مثبت و منفی روش کلیسای کاتولیک در زمینۀ بسط عدالت اجتماعی از راه ارزیابی تحلیلی آن است. مقالۀ پیش‌رو با معرفی و ارزیابی روش کاتولیک در این زمینه، با شيوة توصيفي‌تحليلي نشان خواهد داد كه اگرچه ضرورت بسط عدالت اجتماعي در مسيحيت کاتولیک مورد توجه قرار گرفته و سنت كاتوليك، به‌ويژه از شوراي واتيكاني دوم، گام‌هاي مثبتي براي كمك به برقراري عدالت اجتماعي برداشته است، اما وجود برخی چالش‌ها و فقدان دستوراتي مشخص در این فرقۀ مسیحی براي مبارزۀ عملی با ظلم‌هاي اجتماعي، ارائة نظامی منسجم و موفق براي اجراي عدالت اجتماعي را با مشكل مواجه كرده است.
كليدواژه‌ها: ظلم، عدالت، عدالت اجتماعي، مسيحيت، كليساي كاتوليك، بسط، روش.
 


 

شماره مجله: 
45
شماره صفحه: 
63

چگونگي تحول مفهوم ازدواج در كليساي كاتوليك و چالش‌هاي پيش‌رو

سال نهم، شماره دوم، پياپي 34، بهار 1397

فاطمه رحيمي ثابت / دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب     frahimisabet@gmail.com
احمدرضا مفتاح / استادیار گروه ادیان ابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب     meftah555@gmail.com
دريافت: 14/11/1396 ـ پذيرش: 21/03/1397
چكيده
با نگاهی به مفهوم «ازدواج» و «خانواده» در گذشتة مسیحیت، روشن می¬شود که این مفاهیم از بستر یهودی، تا نگاهی که عیسی علیه السلام به آن داشته و فهم متفاوتی که پولس و آگوستین، به عنوان مفسر و الهیدان به آن داشته¬اند، تغییرات معناداری یافته است. آنان مفهوم ازدواج را به قلمرو الهیاتی وارد کردند، به گونه‌ای که مفهوم رایج و مرسوم ازدواج و خانواده در یهودیت و مسیحیتِ اولیه، با رابطه محبت‌آمیز مسیح و کلیسا درآمیخت. کلیسای کاتولیک نیز در قرون وسطی، بیشتر بر بعد الهیاتی و فراطبیعی این مفاهیم تاکید کرد. اما کلیسایی که شریعت را کنار گذاشته بود، در این زمینه قوانین کلیسایی سختی را بر آن افزود و چالش¬های بسیاری را برای مسیحیان به وجود آورد. کلیسای کاتولیک، پس از شورای دوم واتیکان در رویارویی با این چالش و برای حفظ قوانین کلیسایی، و حفظ جامعه مؤمنان، باید تدابیری می¬اندیشید. پاپ ژان پل دوم و پاپ فرانسیس، بیش از دیگران تلاش کردند تا راه حلی برای این مشکل پیدا کنند. این پژوهش، با رویکردی توصیفی- تحلیلی، چگونگی فربه شدن مفهوم ازدواج، با افزودن معنایی مجازی بر آن و جنبة آیینی یافتن آن و نوعی افراط‌ورزی در قوانین کلیسای کاتولیک و پیامدهای آن را نشان می‌دهد.
کلیدواژه‌ها: کلیسای کاتولیک، ازدواج، خانواده، قوانین کلیسایی


شماره مجله: 
34
شماره صفحه: 
93

درنگي بر رويكرد شوراي واتيكاني دوم در مواجهه با اسلام

سال پنجم، شماره چهارم، پياپي 20، پاييز 1393

هادي ملائي / كارشناسي ارشد اديان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                     mr.hadimollaei@gmail.com

مرتضي صانعي / استاديار گروه اديان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                     sanei@qabas.net

دريافت: 3/7/1393 ـ پذيرش: 5/11/1393

چکيده

بررسي شوراهاي جهاني کليساي کاتوليک اين ادعا را اثبات مي کند که رويکرد اين کليسا نسبت به اديان غيرمسيحي، به ويژه اسلام، در طول تاريخ يكسان نبوده است. نگاه اين کليسا به اديان ديگر در شوراهاي جهاني هزاره اول، عدم پذيرش با ادبيات سکوت بوده است. در شوراهاي جهاني قرون وسطا، ادبيات آن تبديل به تهاجم شده و اسلام و ساير اديان را آشکارا محکوم  به تکفير مي كرد. اما امروزه كليساي كاتوليك در رويكرد جديد و به سبب عوامل متعدد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و علمي، نسبت به رويکرد ضداسلامي خود تغيير موضع داده و شوراي واتيکاني دوم، محملي براي تجديدنظر در عملکرد کليسا شده است. اين مقاله، با روش توصيفي ـ تحليلي تلاش دارد، تغيير رويکرد کليسا را در ادوار تاريخي شوراهاي جهاني، به ويژه شوراي واتيکاني دوم بررسي كرده و نشان دهد که چگونه کليسا در شوراي واتيکاني دوم، عقبه اعتقادي و اجتماعي خود را نسبت به اسلام و ساير اديان بازسازي کرده است.

کليدواژه ها: شوراهاي جهاني، کليساي کاتوليک، شوراي واتيکاني دوم، اسلام، اديان غيرمسيحي.

شماره مجله: 
20
شماره صفحه: 
103
محتوای تغذیه