زاهد غفاري هشجين

چرايي فرقه‌بودن بهائيت

، سال دوم، شماره دوم، بهار 1390، ص 43 ـ 64
Ma'rifat-i Adyān, Vol.2. No.2, Spring 2011

زاهد غفاري هشجين* / عباس كشاورز شكري** / حميد اكار***

چكيده

اين مقاله، به بررسي چرايي فرقه بودن بهائيت مي‌پردازد كه با رويكرد تحليل اسنادي تدوين يافته است. يافته‌هاي اين مقاله حاصل بررسي اين سوال اصلي است كه چرايي فرقه بودن بهائيت چيست و چگونه ويژگي‌هاي يك فرقه قابل انطباق بر آن است؟ نتيجۀ پژوهش نشان مي‌دهد كه بهائيت از نظر علماي اسلام و مراجع تقليد، با توجه به انحراف از اصول و فروع مسلم اسلام، يك فرقۀ ضاله است. همچنين بهائيت به علت دارا بودن ويژگي‌هايي چون: 1. رهبران با هوش و زيرك، مغلطه گر، مقدس مآب و مستبد؛ 2. وجود تشكيلات منسجم بيت العدل كه شبيه فراماسونري‌ها عمل مي‌كند و3. بهره برداري از تكنيك‌هاي تبليغي روانشناختي چون كنترل ذهن جهت فريب افراد، براي جذب و نگه داري آنها، يك فرقه است.

كليدواژه‌ها: بهائيت، فرقه، اسلام، رهبران، تشكيلات.

شماره مجله: 
6
شماره صفحه: 
43
محتوای تغذیه