تقريب

بررسي تحليلي ادله همگرايانه و واگريانه در تقريب بين اديان با تأكيد بر مباني ارزش‌شناختي

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401، ص121-136
 

نوع مقاله: پژوهشي
عظيم اميري/ كارشناس ارشد دين‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    amiriazim1356@gmail.com
* محمدحسين طاهري آكردي/ دانشيار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    Taheri-akerdi@iki.ac.ir
دريافت: 09/12/1400 ـ پذيرش: 08/05/1401

شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
121

تبيين و تحليل مباني معرفتي امام موسي صدر در تقريب مسلمانان و مسيحيان

سال پنجم، شماره اول، پياپي 17، زمستان 1392

جواد وفائی مغانی / دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی hojrehman@yahoo.com
محمدعلی شمالی/ دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی   
دريافت: 10/12/1392 ـ پذيرش: 26/3/1393
چكيده
تقريب اديان، ازجمله مسائلي است كه برخي عالمان دين در طول تاريخ براي تحقق آن تلاش بسيار نموده‎اند. در وراي فعاليت‎هاي تقريبي، مباني معرفتي مختلفي وجود دارد كه با توجه به آن، تجليات متفاوتي در حوزۀ عمل آشكار خواهد شد. شفاف‎سازي و تأكيد بر مباني صحيح تقريب، مي‎تواند زمينه‎ساز ارتقا و گسترش فضاي تقريبي ميان پيروان اديان الهي گردد. يكي از پرچم‎داران اين عرصه، امام موسي صدر مي‎باشد. اين پژوهش تلاش دارد با واكاوي سخنان و آثار ايشان، مباني معرفتي وي را در سه حوزۀ هستي‎شناسي، دين‎شناسي و انسان‎شناسي بازشناسايي نمايد. هم‎گرايي تمام هستي، نگاه متعالي به حقيقت دين و توجه به كرامت انسان، ازجمله مباني معرفتي امام موسي صدر در اين سه حوزه به‌شمار مي‎رود.
كليدواژه‌ها: امام موسي صدر، تقريب، تقريب اديان، مباني معرفتي تقريب، تقريب مسلمانان و مسيحيان، تقريب اسلام و مسيحيت.

شماره مجله: 
17
شماره صفحه: 
111
محتوای تغذیه