عظيم اميري

بررسي تحليلي ادله همگرايانه و واگريانه در تقريب بين اديان با تأكيد بر مباني ارزش‌شناختي

سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401، ص121-136
 

نوع مقاله: پژوهشي
عظيم اميري/ كارشناس ارشد دين‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    amiriazim1356@gmail.com
* محمدحسين طاهري آكردي/ دانشيار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    Taheri-akerdi@iki.ac.ir
دريافت: 09/12/1400 ـ پذيرش: 08/05/1401

شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
121

بررسي و نقد انگاره ارتداد، در مسيحيت كاتوليك

سال چهارم، شماره چهارم، پياپي 16، پاييز 1392، ص 77 ـ 96

عظيم اميري / دانشجوي كارشناسي ارشد اديان ابراهيمي موسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني Amiri2014dend@gmail.com
    محمدحسين طاهري / استاديار گروه اديان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني    Taheri-akerdi@iki.ac.ir
    دريافت: 25/7/1392ـ پذيرش: 27/11/1392

چكيده
دين، تكيه‌گاه بسياري از مردم دنيا و امري فطري، عميق و ريشه‌دار است. شناخت آموزه‌ها و جهان‌بيني اديان، از طريق منابع آنها راهي براي كم‌كردن فاصله ميان پيروان اديان است. ورود و خروج يا تشرف و ارتداد، از مباحث مهم اديان مي‌باشد.    
ارتداد در کاتوليک رد کامل ايمان مسيحي، توسط کسي است که قبلاً تعميد يافته است. ماهيت ارتداد در مقايسه با بدعت و شقاق وضوح بيشتري مي‌يابد. انگاره ارتداد در منابع ديني و قانوني مسيحيت کاتوليک آمده و در سير تاريخي خود در دوره‌هاي مختلف حکم يکساني داشته؛ اما به‌واسطه نوع رابطه کليسا با حاکمان و ميزان دلبستگي حاکمان به دين در اجرا متفاوت بوده است. عقلاني نبودن آموزه‌هاي اصلي مسيحيت، کم‌رنگ‌شدن عقايد، افراط در مجازات و نحوه برخورد با ظالم، به عنوان عوامل تاثيرگذار در ارتداد بيان گرديده است. اين تحقيق به‌روش کتابخانه‌اي و با رويکرد نقلي و تاريخي در صدد آشنايي، بررسي و نقد انگاره ارتداد در مسيحيت کاتوليک مي‌باشد.

كليدواژه‌ها: ارتداد، مرتد، بدعت، نوديني، تكفير، كاتوليك، مسيحيت.

شماره مجله: 
16
شماره صفحه: 
77
محتوای تغذیه