آكوئيناس

ايمان و عقلانيت؛ بررسي تطبيقي ديدگاه توماس آكوئيناس و مارتين لوتر

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 26، بـهار 1395

محمدرضا اسدي / كارشناس ارشد اديان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                       reza.shaer@gmail.com

محمد جعفري / استاديار گروه كلام مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                           mjafari125@yahoo.com

دريافت: 08/11/1394 ـ پذيرش: 20/3/1395

چكيده

ديربازي است كه مسيحيت شاهد بحث رابطة ايمان و عقلانيت و تبيين مرزهاي ميان اين دو است؛ بحث مهمي كه با باور ديني و مذهبي افراد سروكار دارد و اختلافات فراواني در ميان انديشمندان بزرگ مسيحي به وجود آورده است. ازآنجاكه توماس آكوئيناس، يكي از بزرگ ترين الهي دانان كليساي كاتوليك و مارتين لوتر، يكي از تأثيرگذارترين شخصيت هاي كليساي پروتستان بوده و اين دو فرقه تحت تأثير فراوان انديشه هاي آنان است، مقايسة انديشة آنان در اين مسئله مي تواند بسيار حائز اهميت باشد. اين مقاله با رويكرد تحليلي و بررسي اسنادي، درصدد واكاوي تطبيقي بحث ايمان و عقلانيت از ديدگاه اين دو چهرة شناخته شدة مسيحي است. بي ترديد فهم رويكرد آنان، براي شناخت دقيق تر اين كليساهاي بزرگ و مهم مسيحي راه گشا خواهد بود. يافته هاي اين مقاله، حاكي از اين است كه آكوئيناس يك عقل گراي غيرافراطي و لوتر يك ايمان گراي غيرافراطي است و به رغم پذيرش اجمالي دو عنصر ايمان و عقلانيت از جانب هر دو، اختلافاتي جدي در مباني فكري آنان وجود دارد.

كليدواژه ها: ايمان و عقل، عقل و دين، مارتين لوتر، پروتستان، ايمان گرايي، عقل گرايي، آكوئيناس.


 

شماره مجله: 
26
شماره صفحه: 
69

ارزشمندي عمل در ترازوي ايمان از منظر اسلام و مسيحيت با تأكيد بر علّامه طباطبائي و جان هيك و توماس آكوئيناس

 

 

سال سوم، شماره سوم، تابستان 1391، ص 7 ـ 28

Ma'rifat-i Adyān, Vol.3. No.3, Summer 2012

جواد اكبري‌مطلق* / محمدعلي شمالي**

چكيده

گرچه ابتدا موضوع همراهي ايمان و عمل صالح امري بديهي به نظر مي‌رسد، ولي اين همراهي، رابطه‌اي از نوع سهل ممتنع است. لزوم صلاحيت عمل براي رسيدن به حيات طيبه اين سؤال را در پي دارد كه آيا صلاحيت ذاتي عمل است، يا مبتني بر غير است؟ اگر ذاتي است، آيا ارزشمند است؟ اگر مبتني بر غير است، در صورت نبود غير، آيا صرف عمل، ارزش دارد يا خير؟ اگر عمل صرف ارزش دارد، ارزشمندي آن به چيست؟ هدف از طرح اين سؤالات اولاً، بيان تفاوت بين ارزش عمل و صلاحيت عمل است. پاسخ مثبت و يا منفي به هريك از اين سؤالات، تبيين رابطه بين ايمان و عمل صالح را متفاوت خواهد كرد. ثانياً، سعي شده با تبيين نظرية علّامه طباطبائي و مقايسه آن با نظر دو تن از انديشمندان كاتوليك و پروتستان، يعني آكوئيناس و جان هيك، به بررسي تطبيقي نظرية اسلام و مسحيت پرداخته و در نهايت، رأي مختار را بيان كنيم.

كليدواژه‌ها: ايمان، عمل صالح، ارزشمندي عمل، اصالت، علّامه طباطبائي، آكوئيناس، جان هيك.

شماره مجله: 
11
شماره صفحه: 
7
محتوای تغذیه