خديجه كاردوست فيني

انجيل برنابا در تعارض با قرآن كريم

سال ششم، شماره اول، پياپي 21، زمستان 1393

حسـين حيدري / استاديار گروه اديان و فلسفه دانشگاه كاشان heydari@kashanu.ac.ir

خديجه كاردوست فيني / كارشناس ارشد اديان دانشگاه كاشان Erfan407@gmail.com

محمدمهدي قرباني / دانشجوي دكتري علوم قرآني دانشگاه كاشان mmgh114@gmail.com

دريافت: 10/3/1393 ـ پذيرش: 6/9/1393

چكيده

يوسف، ملقب به برنابا، اهل قبرس، گرچه در زمرة دوازده حواري مسيح نبوده، ولي به دليل جايگاه بي نظيرش در ترويج و گسترش مسيحيت نخستين در ميان غيريهودى ها، همانند پولس در رتبه رسولان به شمار آمده و در عهد جديد 33 بار از او نام برده شده است. وي بنابر سنت مسيحي، گرچه انجيلي نگاشته، ولي دست كم تا سده سيزدهم ميلادي نسخه اي از انجيل وي، مورد اطلاع، انتساب يا در دست مسيحيان يا مسلمانان نبوده است.
در سده هاي اخير، اثري منسوب به برنابا متشرشده كه در آن همانند قرآن، تثليث وتصليب عيسي انكار شده و به ظهور پيامبر خاتم صلي الله عليه و آله نويد داده شده است. وي معتقد است: بر سردر بهشت شهادتين مسلمانان نقش بسته است و در نتيجه اين رأي، با استقبال گروهي از علماي مسلمان مواجه شده است.
اين مقاله پس از معرفي اجمالي برنابا و پيشينة تاريخي انجيل منسوب به وي، موارد تعارض باورهاي ديني آن را با قرآن كريم برجسته مي كند. از جمله اين كه، آدميان فرزند خدا و ذاتاً گناهكارند. انبيا، به جز عيسي عليه السلام، از جمله ابراهيم، هارون، ايوب و.. گناه و محبت شرك آميز داشته اند. درجهان شناسي، اين انجيل، 144 هزار پيامبرآمده است. ده جهنم، هفت طبقه دوزخ و نه آسمان وجود دارد. فرشتگان دچار معصيت و نافرماني مي شوند، و مأموران عذاب دوزخ نه فرشتگان، بلكه شياطين هستند.

كليدواژه ها:كتاب مقدس، برناباي رسول، مسيحيت، قرآن كريم، اناجيل برساخته، عيسي مسيح.

شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
7

حكمت، حكومت و خطاي سليمان درعهد عتيق با نگاهي به ديدگاه قرآن كريم

سال چهارم، شماره چهارم، پياپي 16، پاييز 1392، ص 55 ـ 76

    حسين حيدري / استاديار گروه اديان و فلسفه دانشگاه كاشان                                         heydari@kashanu.ac.ir
خديجه كاردوست فيني / كارشناس ارشد اديان دانشگاه كاشان                                            Erfan407@gmail.com
    دريافت: 5/8/1392ـ پذيرش: 20/12/1392

چكيده
سليمان يكي از حكيمان و پادشاهان آرماني يهود و يكي از پيامبران بزرگ در قرآن به‌شمار مي‌رود. از نگاه متون عبري، سليمان يكي از مقتدرترين و حكيم‌ترين پادشاه آرماني منصوب از سوي خداوند بوده است. در طول حدود چهل سال حكومت (961 تا 922ق.م.) در قلمرو فرمانروايي وي آرامش و سلامت بي نظيري حاكم بود. از اين‌رو، لقب وي ازيديديا (محبوب خدا) به شلومو يا سليمان(پر از سلامتي) تغيير يافت. حتي حيوانات و نباتات نيز از اين تنعم و عنايت سليمان بهره‌مند بوده‌اند.    
اين جستار، عمدتاً با استناد به چند كتاب عهد قديم و كتاب‌هاي قانوني ثاني، به تصوير سيماي سليمان در نگاه يهوديان، با نگاهي به ديدگاه قرآن كريم مي‌پردازد.    
در مواردي، گزارش عهد قديم درباره اوصاف و كاركرد سليمان، با متون اسلامي سازگار نيست، برخي از مغايرت‌ها در اين مقاله نشان داده شده است.

كليدواژه‌ها: سليمان، تاريخ يهود، عهد قديم، قرآن كريم، آرمانشهر يهودي.

شماره مجله: 
16
شماره صفحه: 
55
محتوای تغذیه