دكترهاي كليسا.

نقش پدران كليسا در شكل‌گيري كليساي مسيحي

، سال اول، شماره چهارم، پاييز 1389، ص 83 ـ 114

Ma'rifat-i Adyān, Vol.1. No.4, Fall 2010

جواد باغباني*

چكيده

مسيحيان برخلاف توصيه حضرت عيسي(ع) كه گفته بود كسي را «پدر» نخوانيد،1 اسقفان برجسته متكلم و صاحب‌قلم خود را در فاصله بين سال‏هاي 100ـ500 م. پدران كليسا ناميدند. كليسا به معناي جامعه مسيحي است. دورة پدران كليسا، به دلايل الاهياتي نزد هر سه فرقه بزرگ مسيحي داراي اهميت است. رشته‏اي كه به مطالعه پيرامون زندگي و آثار پدران كليسا مي‌پردازد، «پاترولوژي» نام دارد.

مورخان مسيحي، پدران كليسا را از جنبه‌هاي گوناگون تقسيم كرده‌اند. از جمله در رابطه با زباني كه آنان با آن سخن مي‌گفتند: از اين‌رو، پدران كليسا به آباي يوناني‌زبان و آباي لاتيني‌زبان تقسيم مي‌شوند. پدراني نيز بودهاند كه نه يوناني‌زبان محسوب مي‌شوند و نه لاتيني‌زبان. اين نوشتار به اين موضوع پرداخته است.

كليد واژه‌ها: پدران كليسا، پاترولوژي، پدران رسولي، دكترهاي كليسا.

سال انتشار: 
اولين
شماره مجله: 
4
شماره صفحه: 
83
محتوای تغذیه