آكويناس

رشد و تحول ايماني در پرتو فضايل از ديدگاه علامه طباطبايي و توماس آكويناس

محمد سهرابیان پاریزی / دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی    shiner_313@live.com
سید‌اکبر حسینی قلعه‌بهمن / دانشیار مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     akbar.hosseini37@yahoo.com
چکیده
ایمان به‌عنوان یک ملکة‌ نفسانی، در اندیشة شیعی و کاتولیک از این قابلیت برخوردار است که تقویت شود و درجاتی از رشد کیفی را طی کند. فضایل، با توجه به مؤلفه‌های درونی خود، در شبکه‌ای هماهنگ و یکپارچه با ایمان ارتباط دارند و در نتیجه، سهم مهمی در کمال و تعالی ایمان خواهند داشت. در این مقاله، با تکیه بر آرای دو اندیشمند تأثیرگذار در اندیشة اخلاقی شیعه و کاتولیک، یعنی علامه طباطبایی و توماس آکویناس، و با شیوة توصیفی تحلیلی دو مطلب را بررسی خواهیم کرد؛ نخست اینکه وجود درجات در ایمان بر پایة چه امری توجیه‌پذیر است، و دوم اینکه کدام فضایل در این میان برجسته‌تر هستند و در رشد ایمانی نقش دارند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بنا به هر دو دیدگاه، ایمان با توجه به ماهیت و مؤلفه‌های درونی خود، شدت و ضعف می‌پذیرد. همچنین، در رابطه با فضایل مؤثر در رشد ایمانی، علامه طباطبایی تقوا ، سکینه و یقین را مورد اشاره قرار می‌دهد و آکویناس از فضایل نیک‌خواهی، دین و یقین سخن به میان می‌آورد.
کلیدواژه‌ها: ایمان، رشد ایمانی، فضیلت، فضیلت اخلاقی، علامه طباطبایی، آکویناس.

 

شماره مجله: 
35
شماره صفحه: 
7

مشروعيت جنگ‌هاي صليبي از ديدگاه روحانيان مسيحي و مقايسه آن با ماهيت جهاد مسلمانان در برابر صليبي‌ها

، سال دوم، شماره دوم، بهار 1390، ص 89 ـ 116
Ma'rifat-i Adyān, Vol.2. No.2, Spring 2011

معصومه‌سادات ميرمحمدي*

چكيده

يكي از طولاني‌ترين جنگ‌هايي كه تاريخ به خود ديده،‌ جنگ‌هاي صليبي است كه نزديك به دو قرن، بهانة قلم‌فرسايي مورّخان شده است. اينكه علّت اين جنگ‌ها چه بوده و آغازگران و ادامه‌دهندگان اين جنگ‌ها در مشروعيت‌بخشي به اين خشونت‌ها چه توجيهي داشته‌اند،‌ و اينكه جهاد مسلمانان در برابر متجاوزان مسيحي در انديشة فقيهان معاصر اين جنگ‌ها چه ماهيت و مبنايي داشته است، جاي بحث و تأمّل دارد.

فرضية اصلي اين نوشتار آن است كه جنگ‌هاي صليبي، نمونة تمام‌عياري از جنگ‌هاي مقدّس بوده‌اند كه آموزه‌سازي روحانيان مسيحي در باب «جنگ عادلانه» نتوانسته است ماهيت آنها را تغيير دهد؛ زيرا روايات تاريخي از اين جنگ‌ها، اجازة انطباق آنها با آموزة جنگ عادلانه را نمي‌دهد. جهاد مسلمانان با صليبي‌ها نيز ـ چه در قالب جهاد به ظاهر ابتدايي و چه در قالب جهاد تدافعي و پيش‌دستانه ـ ماهيت جهاد دفاعي داشته است كه فقيهان شيعه و سنّي معاصرِ اين جنگ‌ها، آن را مشروع دانسته‌اند.

كليدواژه‌ها: اسلام، مسيحيت، آگوستين، آكويناس، جنگ‌هاي صليبي، جنگ مقدس، جنگ عادلانه، جهاد دفاعي.

شماره مجله: 
6
شماره صفحه: 
89

جستاري در انديشه‌هاي آلبرت كبير

 

 

 

 

، سال اول، شماره سوم، تابستان 1389، ص 47 ـ 62

Ma'rifat-i Ādyan, Vol.1. No.3, Summer 2010

جستاري در انديشه‌هاي آلبرت كبير

محمد جعفري*

چكيده

آلبرت اولين متفكري است كه در قرون وسطا، آراي ارسطوييان را به غربيان عرضه كرد. وي پس از آنكه با فلسفة ارسطو از طريق شارحان مسلمان آشنا شد، درصدد برآمد با نوشتن شرح و تفسير بر آنها، يك مجموعة معرفتي كامل، مشتمل بر همه علوم را با لاتينيان عرضه كند. تلفيق فلسفه با عقايد ديني، گرچه در آن زمان رسماً از سوي كليسا تحريم شده بود، ولي توسط وي و شاگردش آكويناس در الاهيات كاتوليك به رسميت شناخته شد. نقش و جايگاه آلبرت را بيشتر بايد در پرورش شاگردي همچون آكويناس كه بزرگ‌ترين فيلسوف و متكلّم در تمام اعصار مسيحيت است، جست‌وجو كرد؛ از اين‌رو، اين مقاله با رويكرد بررسي اسنادي، روش فكري آلبرت و تأثيرپذيري وي را از فلاسفة اسلامي ـ به ويژه ابن‌سينا و ابن‌رشد ـ به تصوير كشيده است.

كليد واژه‌ها: آلبرت كبير، ابن‌رشد، آكويناس، ايمان‌گرايي، مسائل الاهياتي، عقل و دين.

شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
47
محتوای تغذیه