آلبرت كبير

جستاري در انديشه‌هاي آلبرت كبير

 

 

 

 

، سال اول، شماره سوم، تابستان 1389، ص 47 ـ 62

Ma'rifat-i Ādyan, Vol.1. No.3, Summer 2010

جستاري در انديشه‌هاي آلبرت كبير

محمد جعفري*

چكيده

آلبرت اولين متفكري است كه در قرون وسطا، آراي ارسطوييان را به غربيان عرضه كرد. وي پس از آنكه با فلسفة ارسطو از طريق شارحان مسلمان آشنا شد، درصدد برآمد با نوشتن شرح و تفسير بر آنها، يك مجموعة معرفتي كامل، مشتمل بر همه علوم را با لاتينيان عرضه كند. تلفيق فلسفه با عقايد ديني، گرچه در آن زمان رسماً از سوي كليسا تحريم شده بود، ولي توسط وي و شاگردش آكويناس در الاهيات كاتوليك به رسميت شناخته شد. نقش و جايگاه آلبرت را بيشتر بايد در پرورش شاگردي همچون آكويناس كه بزرگ‌ترين فيلسوف و متكلّم در تمام اعصار مسيحيت است، جست‌وجو كرد؛ از اين‌رو، اين مقاله با رويكرد بررسي اسنادي، روش فكري آلبرت و تأثيرپذيري وي را از فلاسفة اسلامي ـ به ويژه ابن‌سينا و ابن‌رشد ـ به تصوير كشيده است.

كليد واژه‌ها: آلبرت كبير، ابن‌رشد، آكويناس، ايمان‌گرايي، مسائل الاهياتي، عقل و دين.

شماره مجله: 
3
شماره صفحه: 
47
محتوای تغذیه